สาระน่ารู้

หนังสือโครงการติดดาว ประจำปี 2559

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 8/2564 เรื่อง “ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์งานสู่อานาคต ด้วย Resilience & Agility”

อ่านต่อ

“มิติคุณภาพ กับระบบงานสาคัญ” NF ครั้งที่ 22

อ่านต่อ

“Major key Changes in HA Standard 5th Edition in International” NF ครั้งที่ 22

อ่านต่อ

“มาตรฐานสำคัญจำเป็น จุดเน้นเพื่อความปลอดภัย” NF ครั้งที่ 22

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2564 เรื่อง “Data Management & Data Innovation”

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง “ถอดบทเรียนโครงการติดดาว เพื่อการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ”

อ่านต่อ

สรุปการเรียนรู้ “Wrap up” โดย รศ. นพ.มนวัฒน์ เงินฉ่า

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง “การบริหารผลงานด้วย OKRs (Objectives and Key Results)”

อ่านต่อ

ทำเนียบวิทยากร

อ่านต่อ