สาระน่ารู้

“มิติคุณภาพ กับระบบงานสาคัญ” NF ครั้งที่ 22

อ่านต่อ

“Major key Changes in HA Standard 5th Edition in International” NF ครั้งที่ 22

อ่านต่อ

“มาตรฐานสำคัญจำเป็น จุดเน้นเพื่อความปลอดภัย” NF ครั้งที่ 22

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2564 เรื่อง “Data Management & Data Innovation”

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง “ถอดบทเรียนโครงการติดดาว เพื่อการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ”

อ่านต่อ

สรุปการเรียนรู้ “Wrap up” โดย รศ. นพ.มนวัฒน์ เงินฉ่า

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง “การบริหารผลงานด้วย OKRs (Objectives and Key Results)”

อ่านต่อ

ทำเนียบวิทยากร

อ่านต่อ

ที่มา การดำเนินการ และผลการดำเนินการ

อ่านต่อ

ที่มาเกี่ยวกับการพัฒนา Siriraj Clinical Tracer Plus (SiPT Plus)

อ่านต่อ