หน้าที่ความรับผิดชอบ

โดยสรุปหน้าที่ ดังนี้

  1. ส่งเสริมความรู้และทักษะในการพัฒนางานที่สอดคล้องกับบริบทหน่วยงาน คณะฯ ในทิศทางเดียวกัน
  2. ติดตาม ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง สู่ความเป็นเลิศและได้รับการรับรองจากองค์กรภายนอก
  3. สื่อสาร ประสานงาน ให้เกิดความเข้าใจ สร้างสรรค์ เป็นที่พึงพอใจ มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ต่อยอดทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
  4. สร้างขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติ เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกฝ่าย