การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง “ถอดบทเรียนโครงการติดดาว เพื่อการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ”

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2564

เรื่อง ถอดบทเรียนโครงการติดดาว เพื่อการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น.

ถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (SiBN)

 

วิทยากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

  1. พว.นิศรา จีนอยู่                         หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ 3 พิเศษ
  2. พว.นพรัตน์ โอภาสวิภาดา              หัวหน้าหอผู้ป่วย 84/3 ตะวันตกเหนือ
  3. ผศ. นพ.ณัฐวุฒ พ่วงพันธ์งาม           สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์
  4. พว.รัตนา เพียรเจริญสิน                 หน่วยตรวจรักษาด้วยเครื่องมือพิเศษฯ สยามินทร์ 1 งานการพยาบาลผ่าตัด

ผู้ดำเนินการอภิปราย

ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ                 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

สรุปประเด็นในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

โปรแกรม Early ambulate และบริหารร่างกายในผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัด

        พว.นิศรา จีนอยู่ กล่าวว่า หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ 3 พิเศษ เป็นหอผู้ป่วยที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยที่มารับการรักษาในปัจจุบันเป็นผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามารับการผ่าตัดจะมีโรคประจำตัวอื่นๆ ร่วมด้วย ทำให้มีการฟื้นตัวช้า เนื่องจากเคลื่อนไหวได้ลำบาก และจากอาการปวดแผลหรือบางครั้งมีอุปกรณ์หลายอย่างติดกับตัวผู้ป่วย...

สองล้อ พาเดิน

        พว.นพรัตน์ โอภาสวิภาดา กล่าวว่า หอผู้ป่วย 84/3 ตะวันตกเหนือ ให้บริการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจซึ่งถือเป็นการผ่าตัดใหญ่ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ป่วยปลอดภัย ฟื้นตัวหลังผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกลับบ้านได้ตามกำหนด...

                                                                                         
โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบนะคะ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด