โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างงานพัฒนาคุณภาพ

ศ. นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล              
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล      

รศ.พญ. อรอุมา ชัยวัฒน์               
องคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร         
ที่ปรึกษารองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

  1. รศ.นพ. มนวัฒน์ เงินฉ่ำ
  2. ผศ.นพ. บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ
  3. รศ. นพ.ปิติพล ชูพงศ์
  4. ผศ.ดร.พญ.พินภัทร ไตรภัทร
  5. รศ. นพ. เอกพันธ์ ครุพงศ์
  6. พว. นันทพร พ่วงแก้ว

นางสิริรัตน์ เจริญยงอยู่    
หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ