โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างงานพัฒนาคุณภาพ

ศ. นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล              
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล      

อ.นพ. อัครินทร์ นิมมานนิตย์               
องคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร         
ที่ปรึกษารองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

  1. รศ.พญ. ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน
  2. รศ.นพ. มนวัฒน์ เงินฉ่ำ
  3. รศ.พญ. อรอุมา ชัยวัฒน์
  4. ผศ.นพ. บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ
  5. รศ. นพ.ปิติพล ชูพงศ์
  6. พว. นันทพร พ่วงแก้ว

นางสิริรัตน์ เจริญยงอยู่    
หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ