สถานที่ตั้ง/ติดต่อ

งานพัฒนาคุณภาพ คณะฯ
Division of Quality Development

ตึกอำนวยการ ชั้น 1

โทรศัพท์: 02-419-7000 ต่อ 7465, 8764, 8776, 6741-2 กด 101-106, 201-206, 301-306
โทรสาร: -
E-mail: sisoqd@mahidol.ac.th