ความมุ่งหมายของหน่วยงาน

         ยกระดับคุณภาพของหน่วยงาน ภาควิชา และคณะฯ ให้มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันทุกพันธกิจ  เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมความปลอดภัย วัฒนธรรมการเรียนรู้ และนวัตกรรม/องค์ความรู้ ของหน่วยงาน/คณะฯ เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาคุณภาพของประเทศ