ความมุ่งหมายของหน่วยงาน

บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทุกระดับ   

ครอบคลุมพันธกิจหลักของคณะฯ ได้แก่การให้บริการด้าน

การแพทย์ การให้บริการการศึกษาและการวิจัย