เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

“เป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ”

พันธกิจ

Mission

           สนับสนุน ผลักดัน การดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ และทุกหน่วยงาน ทั่วทั้งคณะฯ  ให้มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันทุกพันธกิจ  เกิดนวัตกรรม มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง และ ยั่งยืน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

โดยสรุปหน้าที่ ดังนี้
1.  ส่งเสริมความรู้และทักษะในการพัฒนางานที่สอดคล้องกับบริบทหน่วยงาน คณะฯ ในทิศทางเดียวกัน
2.  ติดตาม ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง สู่ความเป็นเลิศและได้รับการรับรองจากองค์กรภายนอก
3.  สื่อสาร ประสานงาน ให้เกิดความเข้าใจ สร้างสรรค์ เป็นที่พึงพอใจ มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ต่อยอดทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
4.  สร้างขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติ เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกฝ่าย

สาระน่ารู้

ดูเพิ่มเติม

ที่มาการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference)

อ่านต่อ

หนังสือโครงการติดดาว ประจำปี 2563

อ่านต่อ

Download เอกสาร

ดูเพิ่มเติม

งานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Division of Quality Development

ตึกอำนวยการ ชั้น 1

โทรศัพท์: 02-419-7000 ต่อ 7465, 8764, 8776, 6741-2 กด 101-106, 201-206, 301-306
โทรสาร: 02-419-6740
E-mail: sisoqd@mahidol.ac.th