สาระน่ารู้

หนังสือโครงการติดดาว ประจำปี 2563

อ่านต่อ

"เสียงจากสนาม: บทเรียนการรับมือ COVID-19 จากพื้นที่ชายขอบ" NF ครั้งที่ 22

อ่านต่อ

“ Smart Tele Medicine Service” NF ครั้งที่ 22

อ่านต่อ

หนังสือโครงการติดดาว ประจำปี 2557

อ่านต่อ

หนังสือโครงการติดดาว ประจำปี 2558

อ่านต่อ

หนังสือโครงการติดดาว ประจำปี 2561

อ่านต่อ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพ งานจัดการความรู้ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

อ่านต่อ

“การสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication)” NF ครั้งที่ 21

อ่านต่อ

“Performance Management by THIP” NF ครั้งที่ 21

อ่านต่อ

“Responsive ENV & facility Management 2021” NF ครั้งที่ 21

อ่านต่อ