บุคลากร


กฤติมา ภิญญะโภชน์
นางสาว กฤติมา ภิญญะโภชน์

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

ดนิตา พลชัย
นางสาว ดนิตา พลชัย

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

เพ็ญพรรณ บัวขุนเณร
นางสาว เพ็ญพรรณ บัวขุนเณร

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

ขนิษฐา อุสาใจ
นางสาว ขนิษฐา อุสาใจ

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

พัชราภา พรมเวียง
นางสาว พัชราภา พรมเวียง

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

ภูธดา รัตนวรรณี
นางสาว ภูธดา รัตนวรรณี

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

สุณภา เกตุกัณฑร
นางสาว สุณภา เกตุกัณฑร

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

สุธีกานต์ กลิ่นพยอม
นางสาว สุธีกานต์ กลิ่นพยอม

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

แฉล้ม บุตรอินทร์
นางสาว แฉล้ม บุตรอินทร์

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ