ผู้บริหาร

อรอุมา  ชัยวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รศ.พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์

มนวัฒน์ เงินฉ่ำ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รศ.นพ.มนวัฒน์ เงินฉ่ำ

บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ

ปิติพล ชูพงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รศ.นพ.ปิติพล ชูพงศ์

พินภัทร ไตรภัทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ผศ.ดร.พญ.พินภัทร ไตรภัทร

นันทพร พ่วงแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

พว.นันทพร พ่วงแก้ว

สิริรัตน์ เจริญยงอยู่
หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ

นางสิริรัตน์ เจริญยงอยู่