ผู้บริหาร

อัครินทร์ นิมมานนิตย์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์

ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รศ.พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน

มนวัฒน์ เงินฉ่ำ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รศ.นพ.มนวัฒน์ เงินฉ่ำ

อรอุมา  ชัยวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รศ.พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์

บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ

ปิติพล ชูพงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รศ.นพ.ปิติพล ชูพงศ์

นันทพร พ่วงแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

นางสาวนันทพร พ่วงแก้ว

สิริรัตน์ เจริญยงอยู่
หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ

นางสิริรัตน์ เจริญยงอยู่