ประวัติความเป็นมา

การพัฒนาคุณภาพ:

        เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2541 คณะฯ มีนโยบายให้โรงพยาบาลดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยนำมาตรฐาน HA/HPH ของ สรพ. มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยเพื่อรองรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลศิริราช คณะฯจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพ และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและงานพัฒนาคุณภาพเป็นแกนหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในคณะฯ โดยเฉพาะด้านการบริการสุขภาพ  รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนางานของภาควิชาและหน่วยงาน เพื่อให้คณะฯ มีการพัฒนาคุณภาพแบบองค์รวม และได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลศิริราชครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2544 และต่ออายุการรับรองฯทุก 3 ปี จน ณ ปัจจุบันนี้

       ในระยะแรกของการพัฒนาคุณภาพคณะฯ มุ่งเน้นในพันธกิจการบริการสุขภาพเป็นสำคัญ ส่วนในพันธกิจอื่น เช่น การศึกษา เป็นไปในลักษณะของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนด้านการพัฒนาคุณภาพเป็นไปอย่างเป็นระบบ คณะฯจึงกำหนดระยะเวลาการพัฒนาคุณภาพเป็นช่วงๆ ละ 3-4ปี เพื่อใช้สื่อสารทิศทางการพัฒนาคุณภาพและการใช้เครื่องมือคุณภาพในการขับเคลื่อนคณะฯให้สอดคล้องสู่วิสัยทัศน์ในทิศทางเดียวกัน

โรงพยาบาลศิริราชได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) จาก สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)

ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ดังนี้

 

1

ได้รับการเยี่ยมสำรวจ Pre-Survey

วันที่  22 - 24  สิงหาคม 2544

2

ได้รับการเยี่ยมสำรวจ Accreditation Survey

วันที่14 - 16  พฤศจิกายน 2544

3

ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน HA อย่างเป็นทางการ

วันที่ 10 มกราคม 2545   ผ่านการรับรอง ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มกราคม 2547

4

ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance Survey)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546

 หมายเหตุ (Surveillance Survey

ดำเนินการ 1.5 ปี/ครั้ง กระบวนการหลัง Re- Accreditation)

5

ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรอง

 ครั้งที่ 1 (Re-Accreditation Survey)  ผ่านการรับรอง วันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2547

6

ผ่านการต่ออายุการรับรอง

ครั้งที่ 1 (Re-Accreditation Survey) อย่างเป็นทางการ ผ่านการรับรอง วันที่ 11 มิถุนายน 2547 - 10 มิถุนายน 2550

7

ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance Survey)

ผ่านการรับรอง วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2549

8

ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรอง

ครั้งที่ 2 (Re-Accreditation Survey) อย่างเป็นทางการ  วันที่ 14 - 16พฤศจิกายน 2550

9

ผ่านการต่ออายุการรับรอง

ผ่านการรับรอง  วันที่ 6 มีนาคม 2554 –5 มีนาคม 2554

10

ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อยืนยันกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Verification Survey)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2551

หมายเหตุ (Verification Survey กรณีเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงขององค์กร)

11

ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance Survey)

วันที่ 30 พฤศจิกายน  - 1 ธันวาคม 2552

12

ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรอง

ครั้งที่ 3 (Re-Accreditation Survey) วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2554

13

ผ่านการต่ออายุการรับรอง

ครั้งที่ 3 (Re-Accreditation Survey) อย่างเป็นทางการ ผ่านการรับรอง  วันที่ 26 กันยายน 2554 –

 25 กันยายน 2557