วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ”

พันธกิจ

           สนับสนุน ผลักดัน การดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ และทุกหน่วยงาน ทั่วทั้งคณะฯ  ให้มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันทุกพันธกิจ  เกิดนวัตกรรม มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง และ ยั่งยืน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ