วิสัยทัศน์

       สถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน ที่สร้างองค์ความรู้และบริการอันเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพระดับโลก

พันธกิจ

        สนับสนุน ผลักดัน การดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ และทุกหน่วยงาน ทั่วทั้งคณะฯ  ให้มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันทุกพันธกิจ  เกิดนวัตกรรม มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง และ ยั่งยืน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ