ภาพกิจกรรม

งานมหกรรมคุณภาพ จัดภายใต้หัวข้อ

งานมหกรรมคุณภาพ จัดภายใต้หัวข้อ"ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ: ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับคณะฯ ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA และได้รับ มอบประกาศนียบัตร (รูปแบบเสมือนจริง) ให้กับ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา ผู้แทนสถานพยาบาล

ขอแสดงความยินดีกับคณะฯ ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA และได้รับ มอบประกาศนียบัตร (รูปแบบเสมือนจริง) ให้กับ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา ผู้แทนสถานพยาบาล

อ่านต่อ
บรรยากาศงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2565 Meta-Skills towards World Class Organization: Meta-Skills สู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก

บรรยากาศงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2565 Meta-Skills towards World Class Organization: Meta-Skills สู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก

อ่านต่อ
การเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐาน HA (Re-accreditation survey) ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบ ONSITE

การเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐาน HA (Re-accreditation survey) ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบ ONSITE

อ่านต่อ
บรรยากาศงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2564 Resilience & Agility for Excellence & Sustainability: ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวเพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืน

บรรยากาศงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2564 Resilience & Agility for Excellence & Sustainability: ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวเพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืน

อ่านต่อ
บรรยากาศงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “ESG (Environment Social Governance) กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

บรรยากาศงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “ESG (Environment Social Governance) กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) และ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class)

ขอแสดงความยินดีกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) และ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class)

อ่านต่อ
การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 7/2563 “จัดการความรู้ เพื่อสู้โควิด”

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 7/2563 “จัดการความรู้ เพื่อสู้โควิด”

อ่านต่อ
การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2563

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2563 "Siriraj Smart OPD with Disruptive Innovation"

อ่านต่อ
การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2563 “สร้างเสริมสุขภาพ โอกาสจากวิกฤติ Covid-19”

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2563 “สร้างเสริมสุขภาพ โอกาสจากวิกฤติ Covid-19”

อ่านต่อ