หน่วยงานในสังกัด

งานพัฒนาคุณภาพ Division of Quality Development : QD คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ Utilization Management : UM
งานจัดการความรู้ Knowledge Management Division : KM