11. สรุปประเด็น การประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพ National Forum

"เสียงจากสนาม: บทเรียนการรับมือ COVID-19 จากพื้นที่ชายขอบ" NF ครั้งที่ 22

อ่านต่อ

“ Smart Tele Medicine Service” NF ครั้งที่ 22

อ่านต่อ

“การสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication)” NF ครั้งที่ 21

อ่านต่อ

“Performance Management by THIP” NF ครั้งที่ 21

อ่านต่อ

“Responsive ENV & facility Management 2021” NF ครั้งที่ 21

อ่านต่อ

“Quality Tools Buffet” NF ครั้งที่ 21

อ่านต่อ

“Next Normal Hospital ในภาวะวิกฤติ COVID-19” NF ครั้งที่ 21

อ่านต่อ

“มิติคุณภาพ กับระบบงานสาคัญ” NF ครั้งที่ 22

อ่านต่อ

“Major key Changes in HA Standard 5th Edition in International” NF ครั้งที่ 22

อ่านต่อ

“มาตรฐานสำคัญจำเป็น จุดเน้นเพื่อความปลอดภัย” NF ครั้งที่ 22

อ่านต่อ