“มิติคุณภาพ กับระบบงานสาคัญ” NF ครั้งที่ 22

การประชุมวิชาการประจำปี 22th HA National Forum “Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare”
เรื่อง มิติคุณภาพ กับระบบงานสาคัญ
วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 12.00 น.

วิทยากร :

  1. อ.เรวดี ศิรินคร (ผู้เยี่ยมสำรวจ)
  2. อ.โกเมธ นำควรรณกิจ (สรพ.)
  3. ภญ.วิชชุนี พิตรำกูล (รพ. สมุทรสาคร)

ผู้ดำเนินการอภิปราย :
       ภก.สงกรานต์ มีชูนึก (ผู้เยี่ยมสำรวจ)
วัตถุประสงค์ :
       องค์กรสามารถนำมิติคุณภาพในด้านต่างๆ มาออกแบบกระบวนการทำงานที่สำคัญให้สอดคล้องกับบริบทภายในองค์กร นิยามของมิติคุณภาพ ของ WHO & ISQua หมายถึง ระดับของการบริการสุขภาพสำหรับบุคคลและประชากร ที่จะเพิ่มควำมเป็นไปได้ของผลลัพธ์สุขภาพที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับความรู้วิชาชีพซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
บริการสุขภาพที่มีคุณค่า คือ บริกำรที่ส่งมอบประสบกำรณ์และผลลัพธ์ที่มีคุณค่าในมุมมองผู้ป่วย โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ประกอบด้วย better care หรือ social objective (ดูคน) better health หรือ clinical objective (ดูไข้) และ lower cost หรือ economic objective (ดูคุ้ม)...( Click เอกสารแนบ)

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด