การประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 8/2564 เรื่อง “ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์งานสู่อานาคต ด้วย Resilience & Agility”

การประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 8/2564

เรื่อง “ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์งานสู่อานาคต ด้วย Resilience & Agility”

วันพุธ ที่ 15  ธันวาคม  2564  เวลา 13.00-15.00 น. ถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (SIBN)

วิทยากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

อ. พญ.ธิดารัตน์  ปุรณะชัยคิรี            ภาควิขาจิตเวชศาสตร์

พว.นริศา  อาจอ่อนศรี                    งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ไอซียู  ตั้งตรงจิตร 1

ผู้ดำเนินการอภิปราย  ได้แก่

อ. นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์             ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและประธานคณะกรรมการดำเนินการหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

รศ. พญ.อนัญญา  พงษ์ไพบูลย์          หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา และรองประธานคณะกรรมการดำเนินการ หน่วย R2R

 

วัตถุประสงค์

            แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดกระบวนการปรับตัวขององค์กร  การกู้วิกฤติการทำงานผ่านวิจัยในหลายบริบท ทั้งส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย COVID – 19 การปรับกระบวนการ การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ และแนวคิดการบริหารองค์กรยุคใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Resilience & Agility

Resilience (ความยีดหยุ่น)  คือ ช่วยให้บุคคลสามารถตอบสนองและจัดการกับความเดือดร้อน ความลำบากหรือภัยพิบัติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงต่างๆ ที่ประสบ

Agilty (ความคล่องตัว) คือ ช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัว แก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งสามารถมีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นภายใต้ภาวะวิกฤตหรือภาวะที่ท้าทายต่างๆ ได้เร็ว

                                                                         
โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบนะคะ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด