อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพ งานจัดการความรู้ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การศึกษาดูงาน                  

               ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้มีการรับศึกษาดูงานจากหน่วยงาน/สถาบันภายนอก (ภายในประเทศ) ในการนี้งานพัฒนาคุณภาพได้ดำเนินการจัดทำระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การรับศึกษาดูงาน จากสถาบันในประเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคำแนะนำสำหรับหน่วยงานภายนอกในการศึกษาดูงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางที่ผู้เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง และปฏิบัติงานการรับศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้เป็นในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.ศิรินธร อนันต์ลาภมงคล โทร.8776 ต่อ 302 – 306

  1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพ งานจัดการความรู้ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
  2. ระเบียบปฏิบัติ : การรับศึกษาดูงาน จากสถาบันใน ประเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
  3. คำแนะนำสำหรับหน่วยงานภายนอกในการศึกษาดูงาน คณะแพทยศำสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล