6. สรุปประเด็น การประชุมวิชาการคุณภาพ Quality conference

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง “กำหนดตัวชี้วัดอย่างไรให้งานพัฒนา”

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2565 เรื่อง “KM Tools... KM Cool จัดการความรู้ให้สนุก และสุขกับงาน”

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 8/2564 เรื่อง “ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์งานสู่อานาคต ด้วย Resilience & Agility”

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2564 เรื่อง “Data Management & Data Innovation”

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง “ถอดบทเรียนโครงการติดดาว เพื่อการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ”

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง “การบริหารผลงานด้วย OKRs (Objectives and Key Results)”

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2563 เรื่อง “สร้างเสริมสุขภาพ โอกาสจากวิกฤติ Covid-19”

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง “Siriraj 2P Safety Goals knowledge and sharing: วิกฤติ COVID-19 กับชาวศิริราช สานฝันสู่ความปลอดภัย”

อ่านต่อ

ครั้งที่ 4/2561 “ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์องค์กร สะท้อนความไว้วางใจ : Reputation Risk”

อ่านต่อ

ครั้งที่ 7/2560 “สร้างคุณค่า จากการจัดการข้อมูล : Value creation from big data management”

อ่านต่อ