“มาตรฐานสำคัญจำเป็น จุดเน้นเพื่อความปลอดภัย” NF ครั้งที่ 22

การประชุมวิชาการประจำปี 22th HA National Forum “Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare”
เรื่อง “มาตรฐานสำคัญจำเป็น จุดเน้นเพื่อความปลอดภัย”
วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 14.30 น.

วิทยากร :
1. นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์  ผู้เยี่ยมสารวจ
2. พว.นุชจารี จังวณิชชา           ผู้อานวยการ รพ.บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล
3. อ.เรวดี ศิรินคร                     ผู้เยี่ยมสารวจ
ผู้ดาเนินการอภิปราย : นพ.ทรนง พิลาลัย ผู้เยี่ยมสารวจ
วัตถุประสงค์ : เป็นแนวทางในการออกแบบระบบงาน ด้วยมาตรฐานสาคัญจาเป็นต่อความปลอดภัย ที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลใช้ประกอบการพิจารณาและอนุมัติการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 3 และขั้นก้าวหน้า
        นพ.ทรนง พิลาลัย กล่าวถึง มาตรฐานสาคัญจาเป็นต่อความปลอดภัย (Essential standard for Safety) หมายถึง มาตรฐานสาคัญจาเป็นต่อความปลอดภัยที่กาหนดโดยคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและอนุมัติการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลทั้งองค์กรในขั้นที่ 3 และขั้นก้าวหน้า ซึ่งเป็นการกาหนดจุดเน้น ประเด็นสาคัญของความปลอดภัย และความเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้ ประกอบด้วย 9 ประเด็นสาคัญ สอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ...(Click เอกสารแนบ)

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด