สาระน่ารู้

“Major key Changes in HA Standard 5th Edition in International” NF ครั้งที่ 22

อ่านต่อ

“มาตรฐานสำคัญจำเป็น จุดเน้นเพื่อความปลอดภัย” NF ครั้งที่ 22

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2564 เรื่อง “Data Management & Data Innovation”

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง “ถอดบทเรียนโครงการติดดาว เพื่อการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ”

อ่านต่อ

สรุปการเรียนรู้ “Wrap up” โดย รศ. นพ.มนวัฒน์ เงินฉ่า

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง “การบริหารผลงานด้วย OKRs (Objectives and Key Results)”

อ่านต่อ

ทำเนียบวิทยากร

อ่านต่อ

ที่มา การดำเนินการ และผลการดำเนินการ

อ่านต่อ

ที่มาเกี่ยวกับการพัฒนา Siriraj Clinical Tracer Plus (SiPT Plus)

อ่านต่อ

สู่ High Performance Organization : HPO ด้วย Specific disease excellence

อ่านต่อ