แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Disease Specific Certification (DSC) to the Benefit of Patient, Society & Organization: Siriraj DM Team

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Disease Specific Certification (DSC) to the Benefit of Patient, Society & Organization: Siriraj DM Team
โดย อ.ผ่องพรรณ ธนา
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
รศ. นพ.วีรชัย ศรีวณิชชากร
อาจารย์ประจาภาควิชาอายุรศาสตร์
และศูนย์เบาหวานศิริราช (Siriraj Diabetes Center of Excellence)
รศ. พญ.จีรันดา สันติประภพ
อาจารย์ประจาภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ผู้ดาเนินการอภิปราย อ. นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ และ พว.นันทพร พ่วงแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด