การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2564 เรื่อง “Data Management & Data Innovation”

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2564

เรื่อง “Data Management & Data Innovation”

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น.

ถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค zoom

 

วิทยากรได้แก่

  1. ผศ. ดร.ประพัฒน์ สุริยผล               ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการสารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช
  2. ศ. นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน                  รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  3. นส.สมคิด คำศรีเมือง                     หัวหน้าทีมคลังข้อมูล ฝ่านสารสนเทศ
  4. ผศ. นพ.มนศักดิ์ ชูโชติรส               รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
  5. พว.กิตินันท์ สิทธิชัย                      รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
  6. นส.หนึ่งฤทัย ต่อสุวรรณ                 หัวหน้างานประเมินต้นทุน ฝ่ายการคลัง
  7. นายณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล              รองผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช

ผู้ดำเนินการอภิปราย

           รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

สรุปประเด็นในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง  “Data Management & Data Innovation”

          ผศ. ดร.ประพัฒน์ สุริยผล กล่าวถึง ความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ และนวัตกรรมข้อมูลศิริราช (SiData+) เกิดขึ้นจากแผนยุธศาสตร์ของคณะฯ เรื่องการผลักดันข้อมูล ตั้งแต่ปี 2558-2562 หมวดการขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ และได้มาอยู่ในแผนของปี 2563-2567 ในยุทธศาสตร์ข้อ 1.7 การปฏิรูปงานด้านข้อมูล...

         คุณสมคิด คำศรีเมือง กล่าวถึง หนึ่งในผลงานสำคัญของทีมที่ช่วยให้คณะฯ นำข้อมูลไปใช้บริหารจัดการในช่วง Covid-19 ที่ผ่านมา...

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ประยุกต์ใช้ข้อมูลทั้ง 4 ทีม ว่านำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง ดังนี้

          ศ. นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ปัจจุบันของคณะฯ มีการปฏิรูปหลายเรื่อง...
          ผศ. นพ.มนศักดิ์ ชูโชติรส กล่าวถึง ความรู้สึกที่ทีม SiData+ ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการทำงาน เนื่องจากคณะฯ มีข้อมูลมาก....
          ทีม พว.กิตินันท์ สิทธิชัย กล่าวถึง ประสบการณ์ที่ได้ทำงานกับ SiData+ เนื่องจากหอผู้ป่วยต้องเก็บ indicator ต่างๆ มากมาย...
          นส.หนึ่งฤทัย ต่อสุวรรณ กล่าวถึง การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จัดทำร่วมกับทีม SiData+ เนื่องจากฝ่ายการคลังมีหน้าที่หลัก...
         นายณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศลและ ผศ. ดร.ประพัฒน์ สุริยผล กล่าวถึง แผนในอนาคตของ SiData+ เพื่อให้คนในคณะฯ เข้ามาใช้งานกันมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง

                                                                                         
โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบนะคะ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด