สาระน่ารู้

1. ภ.กุมารเวชศาสตร์

อ่านต่อ

ครั้งที่ 4/2561 “ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์องค์กร สะท้อนความไว้วางใจ : Reputation Risk”

อ่านต่อ

สรุปประเด็น NF 19 เรื่อง Smart Leadership 4.0 : “ผู้นำที่ลูกน้องถวิลหาในยุค 4.0”

อ่านต่อ

สรุปประเด็น NF 19 เรื่อง Gamification เกมวิทยา สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

อ่านต่อ

สรุปประเด็น NF 19 เรื่อง ศาสตร์แห่งพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านต่อ

สรุปประเด็น NF 19 เรื่อง โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ

อ่านต่อ

สรุปประเด็น NF 19 เรื่อง เมตตาธรรมแห่งองค์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่า คุณภาพ คุณธรรม ให้พวกเรา

อ่านต่อ

สรุปประเด็น NF 19 เรื่อง การขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่าย “ทำอย่างไร จึงจะไปด้วยกัน”

อ่านต่อ

สรุปประเด็น NF 19 เรื่อง เลิกบุหรี่ด้วยบุหรี่ไฟฟ้าคุ้มค่าด้วยสุขภาพ คุณภาพ และคุณธรรมจริงหรือ?

อ่านต่อ

สรุปประเด็น NF 19 เรื่อง หนึ่งชีวิตที่เปลี่ยนชีวิตคนทั้งโลก

อ่านต่อ