รู้จักองค์กร

พันธกิจ

ด้านการศึกษา

จัดการเรียนการสอนรายวิชาปรสิตวิทยาที่เน้น clinical and laboratory correlation and application   และบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์   (ความรู้เชิงลึกทางปรสิตวิทยา นวัตกรรม เทคนิคการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีทางการแพทย์) เพื่อผลิตบัณฑิตนักนวัตกร

ด้านการวิจัย

สร้างนวัตกรรมและผลงานวิจัยด้านปรสิตวิทยา   โรคภูมิแพ้จากแมลง   และด้านชีวทางการแพทย์     การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และพัฒนาสู่งานประจำในการบริการทางห้องปฏิบัติการ   ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา ขยายสู่เชิงพาณิชย์ และเพื่อการเรียนการสอน

ด้านการบริการ

ธำรงการบริการทางห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 15189, มาตรฐานสากล ISO 15190 ตลอดจนความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ และมาตรฐานทางวิชาการของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำด้านปรสิตวิทยา และสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

คำขวัญ

ปรสิตวิทยา พัฒนาอย่างมุ่งมั่น รวมใจร่วมสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาสู่สากล

ที่อยู่

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

โทร. 0 2419 6468,
โทรสาร 0 2419 6470