ข่าวประกาศ

การทดสอบใหม่: qPCR for Pneumocystis jirovecii พร้อมอัตราค่าบริการ

6 มิ.ย. 67

ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาปรสิตวิทยา เปิดให้บริการการทดสอบใหม่เพื่อการวินิจฉัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อ Pneumocystis jirovecii ด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา (Quantitative Polymerase Chain Reaction; qPCR) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ปรับปรุงอัตราค่าบริการการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ภาควิชาปรสิตวิทยา จำนวน 4 รายการ

5 มิ.ย. 67

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "อัตราค่าบริการการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ภาควิชาปรสิตวิทยา พ.ศ. 2567"   โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 67 เป็นต้นไป

ปรับปรุงอัตราค่าบริการตรวจ Fecal Calprotectin

15 ธ.ค. 66

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "อัตราค่าบริการตรวจ Fecal Calprotectin ภาควิชาปรสิตวิทยา พ.ศ. 2566" ในระบบ HCLAB

เปลี่ยนแปลงชื่อและรหัสการทดสอบของห้องปฏิบัติการ ภาควิชาปรสิตวิทยา

24 ต.ค. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยาได้ยกเลิกรายการขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ รหัส 252001 Giemsa stain for malaria   โดยให้ใช้รหัสการทดสอบใหม่ คือ 252101 Malaria test (thick and thin film) แทนรหัสการทดสอบเดิม ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

อัตราค่าบริการชุดทดสอบทางห้องปฏิบัติการ Malaria test (thick and thin film)

18 ส.ค. 66

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "อัตราค่าบริการชุดทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ภาควิชาปรสิตวิทยา" สำหรับการตรวจ Malaria test (thick and thin film) ในระบบ HCLAB

เปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

25 ธ.ค. 65

ขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ ภาควิชาปรสิตวิทยา ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้เป็นไปตามการเปิดให้บริการของคลินิกพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การทดสอบใหม่: การตรวจ Fecal Calprotectin พร้อมอัตราค่าบริการ

7 พ.ย. 61

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "อัตราค่าบริการการทดสอบทางห้องปฏิบัติการของภาควิชาปรสิตวิทยา" สำหรับการตรวจ Fecal calprotectin ทางห้องปฏิบัติการในระบบ HCLAB

ที่อยู่

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

โทร. 0 2419 6468,
โทรสาร 0 2419 6470