วิจัย

งานวิจัยด้านปรสิตวิทยา

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มุ่งมั่นดำเนินงานวิจัยด้านปรสิตวิทยาทางการแพทย์ในหลากหลายสาขา ครอบคลุมทั้งหนอนพยาธิตัวกลม หนอนพยาธิตัวแบน โปรโตซัวทางการแพทย์ แมลงนำโรคและสัตว์มีพิษ

หนอนพยาธิตัวกลม

Nematodes

หนอนพยาธิตัวแบน

Cestodes and Trematodes

โปรโตซัว

Protozoa

แมลงนำโรคและสัตว์มีพิษ

Medical Entomology

การพัฒนางานวิจัยสู่การใช้งานจริง

งานวิจัยหลายเรื่องเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และหลายชิ้นถูกพัฒนาต่อยอดสู่การใช้งานจริงในห้องปฏิบัติการภาควิชาปรสิตวิทยา   เช่น   ใช้เป็นเครื่องมือตรวจวิเคราะห์การติดเชื้อปรสิต   การระบุสายพันธุ์ของปรสิตก่อโรค   รวมถึงพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถวางขายได้ในท้องตลาด     ทั้งนี้   งานวิจัยของภาควิชาฯ สามารถแบ่งเป็นมิติต่าง ๆ ได้ดังนี้

Molecular Genetics

คณาจารย์ในภาควิชาฯ ค้นคว้าวิจัยทางด้านจีโนมและความหลากหลายทางพันธุกรรมทั้งของพยาธิตัวจี๊ด (Gnathostoma spinigerum) พยาธิปอดหนูสายพันธุ์ต่าง ๆ (Angiostrongylus spp.) พยาธิ Anisakis พยาธิฟิลาเรีย รวมถึงแมลงวันผลไม้และแมลงปอ ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบการแสดงออกของยีนของเชื้อ Naegleria fowleri ในสภาวะต่าง ๆ

อาจารย์นักวิจัยในสาขา:

Immunological and Molecular Diagnosis

คณาจารย์ของภาควิชาปรสิตวิทยาดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อปรสิตชนิดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น วิธีตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Gnathostoma spinigerum, Angiostrongylus spp., Naegleria fowleri, Acanthamoeba spp. และพยาธิฟิลาเรีย โดยอาศัยเทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยาและอณูชีววิทยา รวมถึงประยุกต์ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนในการศึกษารูปร่างลักษณะของพยาธิ Anisakis simplex และศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ Acanthamoeba ระยะ Cyst เมื่อสัมผัสฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพร   นอกจากนี้ยังได้พัฒนาเทคนิค PCR สำหรับใช้ในการตรวจพิสูจน์ไรฝุ่นสายพันธุ์ต่าง ๆ เป็นต้น

อาจารย์นักวิจัยในสาขา:

Host-Parasite Interaction

คณาจารย์ของภาควิชาฯ ศึกษาวิจัยครอบคลุมถึงอาการแสดงทางคลินิกของการติดเชื้อ Acanthamoeba keratitis ศึกษาการตอบสนองของเซลล์ human neuroblastoma ต่อการติดเชื้อ Naegleria fowleri ศึกษาโฮสต์จำเพาะของพยาธิหอยโข่ง ทั้งยังทำการศึกษาประสิทธิภาพของยา doxycycline ร่วมกับ ivermectin ต่อการรักษาการติดเชื้อ Brugia malayi ตลอดจนศึกษาฤทธิ์ของเปปไทด์สังเคราะห์ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Naegleria fowleri ระยะต่าง ๆ และศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชต่อการฆ่าไรอ่อน เป็นต้น   นอกจากนี้ ยังทำการศึกษาบทบาทของ Extracellular vesicle ต่อการติดเชื้อมาลาเรียอีกด้วย

อาจารย์นักวิจัยในสาขา:

Arthropod Allergy

ภาควิชาปรสิตวิทยามีทีมนักวิจัยที่มุ่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้แมลงสาบและไรฝุ่นอย่างลึกซึ้ง โดยศึกษาความหลากหลายของสารก่อภูมิแพ้ในกลุ่มประชากรที่มีภาวะภูมิแพ้ไรฝุ่น ศึกษาการตอบสนองของ T cell ต่อสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นชนิด Der f 2 ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิแพ้ รวมถึงศึกษากลไกการกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น   นอกจากนี้ยังค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีตรวจหาและวัดปริมาณสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่นำไปสู่การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผ้ากันไรฝุ่นที่ใช้ป้องกันภาวะภูมิแพ้ไรฝุ่น

อาจารย์นักวิจัยในสาขา:

Therapeutic Proteins and Cell Therapy

การผลิตวัคซีนรักษาภาวะภูมิแพ้ไรฝุ่นถือเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่โดดเด่นของคณาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยา โดยได้วิจัยพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ IgE-binding epitope ใหม่ ๆ รวมถึงผลิตวัคซีนชนิด Liposome-encapsulated refined allergen เพื่อการรักษาภาวะภูมิแพ้ไรฝุ่น เป็นต้น   นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาวิจัยทางด้าน Antibody Engineering และ Immunomodulation โดยโมเลกุลจากหนอนพยาธิชนิดต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาผลของโปรตีนจากหนอนพยาธิต่อการควบคุมกลไกการติดเชื้อชนิดอื่น ๆ และเซลล์มะเร็ง เป็นต้น

อาจารย์นักวิจัยในสาขา:

Stem Cell-Based Disease Models

คณาจารย์ของภาควิชาปรสิตวิทยามีงานวิจัยที่มุ่งสู่การเข้าใจพื้นฐานกลไกการก่อโรคของเชื้อปรสิต เช่น การเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียในเซลล์ตับ กลไกการก่อโรคของเชื้อโปรโตซัวในสมองและลำไส้เล็ก โดยใช้แบบจำลองทางชีววิทยาสามมิติที่คล้ายอวัยวะมนุษย์ (organoid) ที่สร้างมาจากเซลล์ต้นกำเนิดชนิดเหนี่ยวนำ (human induced pluripotent stem cell) อันจะนำไปสู่การค้นหาวิธีรักษา ป้องกัน หรือตรวจวินิจฉัยโรค

อาจารย์นักวิจัยในสาขา:

ที่อยู่

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

โทร. 0 2419 6468,
โทรสาร 0 2419 6470