ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการรับสมัครนักศึกษา แพทย์ใช้ทุน และการรับสมัครงาน

ภาควิชาปรสิตวิทยา ได้เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเป็นประจำเกือบทุกปี แยกตามสาขาวิชา 4 สาขา ๆ ละ 1 ตำแหน่ง ประกอบด้วยสาขาวิชาพยาธิตัวกลม พยาธิตัวแบน โปรโตซัว แมลงนำโรคและสัตว์มัพิษ   นอกจากนี้ ยังมีการเปิดรับสมัครงานเพื่อทดแทนตำแหน่งงานที่ว่างลงด้วย โดยได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์นี้ไปพร้อม ๆ กันกับเว็บไซต์รับสมัครงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เว็บไซต์สมัครงาน:

หลักสูตร Biodesign in Medicine เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2567

15 มี.ค. 67

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถคลิกดูรายละเอียดด้านล่างนี้

หลักสูตร Biodesign in Medicine เปิดรับสมัคร "Postdoctoral Researcher"

1 มี.ค. 67

ขอเชิญผู้สนใจคลิกดูรายละเอียดด้านล่างนี้

หลักสูตร Biodesign in Medicine เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง "ผู้ช่วยวิจัย" จำนวน 1 อัตรา

3 ก.ค. 66

ขอเชิญผู้สนใจคลิกดูรายละเอียดด้านล่างนี้

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคต้นประจำปี การศึกษา 2566 

7 มี.ค. 66

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถคลิกดูรายละเอียดด้านล่างนี้

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (พศ.) ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยา

22 ก.พ. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร อาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยา 1 ตำแหน่ง  ขอเชิญผู้สนใจ สามารถคลิกดูรายละเอียดด้านล่างนี้

หลักสูตร M.Sc. Biodesign in Medicine เปิดให้บุคคลทั่วไปได้ลงทะเบียนรายวิชา SIBD 503 Laboratory Skills for Biodesign ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 แล้ว

13 ก.พ. 66

เริ่มลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป     หากสนใจ สามารถคลิกดูรายละเอียดด้านล่างนี้

หลักสูตร Ph.D. Biodesign in Medicine เปิดให้บุคคลทั่วไปได้ลงทะเบียนเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 แล้ว

26 ธ.ค. 65

เริ่มลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป     หากสนใจ สามารถคลิกดูรายละเอียดด้านล่างนี้

หลักสูตร Biodesign in Medicineได้เปิดรายวิชา SIBD 504 Biodesign Capstone ให้บุคคลทั่วไปลงทะเบียนเรียนในระบบ MAP-C ได้แล้ว

10 ต.ค. 65

เริ่มลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 14 ต.ค. 2565   โดยเรียนระหว่างวันที่ 21 ต.ค. - 30 พ.ย. 2565     หากสนใจ สามารถคลิกดูรายละเอียดด้านล่างนี้

หลักสูตร M.Sc. Biodesign in Medicine เปิดรายวิชาให้บุคคลทั่วไปลงทะเบียนเรียนในระบบ MAP-C ได้แล้ว จำนวน 3 รายวิชา

20 ก.ค. 65 4 ส.ค. 65

โดยเปิดให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1/2565 จำนวน 3 รายวิชา ประกอบด้วย SIBD 502 Biodesign in Medicine, SIBD 505 Entrepreneurial Skills in Biodesign และ SIBD 506 Research Methodology in Biodesign in Medicine

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง

17 มิ.ย. 65

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 สมัครเป็นแพทย์ใช้ทุนสังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา จำนวน 2 ตำแหน่ง

Apply Now!!! Doctor of Philosophy Program in Biodesign in Medicine

23 มี.ค. 64

Until 31st October 2021, Apply online through https://graduate.mahidol.ac.th

Apply Now!!! Master of Science Program in Biodesign in Medicine

23 มี.ค. 64

Until 31st October 2021, Apply online through https://graduate.mahidol.ac.th

designed by Freepik.com

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ตำแหน่ง

9 ต.ค. 63, 14 ต.ค. 63

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สมัครเป็นแพทย์ใช้ทุนสังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา สาขาวิชาโปรโตซัว 1 ตำแหน่ง และสาขาวิชาพยาธิตัวแบน 1 ตำแหน่ง

ข่าวการจัดประชุม การอบรมสัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดประชุมวิชาการ การอบรมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ มาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยภาควิชาปรสิตวิทยา

Biodesign Seminar Series 2024 #1

Biodesign Seminar Series 2024 ครั้งที่ 1 หัวข้อบรรยาย "INNOVATION: THINKING SIMPLE คิดอย่างง่ายเป้าหมาย...นวัตกรรม"

2 ก.พ. 67

ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยายสวัสดิ์ แดงสว่าง (740) ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7

SiCNPD Seminar

ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดสัมมนาเรื่อง "Bridging the gap from drug discovery to treating patients from pathogenic free-living amoeba"

6 ธ.ค. 66

ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยายสวัสดิ์ แดงสว่าง (740) ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7 ในรูปแบบ Onsite และ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

Biodesign Seminar Series 2023

Biodesign Seminar Series 2023 หัวข้อบรรยาย "What are the key strategies for successfully establishing an AI startup in Thailand?"

25 พ.ค. 66

ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 101-102 อาคาร SiMR ชั้น 1

Biodesign Seminar Series

Biodesign Seminar Series 2023 หัวข้อบรรยาย "Genomics Study Reveals Insights into the Divergent Evolution and Comprehensive Allergen Profiles of Astigmatic Mites"

21 ก.พ. 66

ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 101-102 อาคาร SiMR ชั้น 1

Biodesign Seminar Series

Biodesign Seminar Series 2023 หัวข้อบรรยาย "Baiya Phytopharm, not just a vaccine but country’s health security"

21 ก.พ. 66

ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. สามารถเข้าร่วมรับฟัง Online ผ่านทางแอพลิเคชัน ZOOM   (Meeting ID: 975 7820 8161   passcode: 751981)

Biodesign Seminar Series

Biodesign Seminar Series 2023 หัวข้อบรรยาย "Connecting Seniors and Enriching Lives of the elderly in Singapore"

27 ม.ค. 66

ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 - 15.30 น. สามารถเข้าร่วมรับฟัง Online ผ่านทางแอพลิเคชัน ZOOM   (Meeting ID: 975 7820 8161   passcode: 751981)

Biodesign Seminar Series

Biodesign Seminar Series 2022 หัวข้อบรรยาย "Ooca.co, it’s ok, we will listen แพลตฟอร์มเพื่อสุขภาพจิต"

23 พ.ย. 65

ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.   ณ ห้องบรรยายสวัสดิ์ แดงสว่าง ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   หรือรับฟัง Online ผ่านทางแอพลิเคชัน ZOOM   (Meeting ID: 978 6619 1448   passcode: 900165)

Biodesign Seminar Series

Biodesign Seminar Series 2022 หัวข้อบรรยาย "Tao Bin Your Robotic Barista Let us be your daily cup"

23 พ.ค. 65

ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 - 15.00 น.   ณ ห้องประชุม 304 อาคาร SiMR ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   หรือรับฟัง Online ผ่านทางแอพลิเคชัน ZOOM   (Meeting ID: 975 7820 8161   passcode: 751981)

Siriraj Allergy Symposium (SiALLs)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Siriraj ALLergy clinic SET up course (Si ALL SET)” ครั้งที่ 4

15 ก.พ. 65

ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 - 12.30 น. ผ่านแอพลิเคชัน ZOOM   สนใจลงทะเบียนได้ ที่นี่

Biodesign Seminar Series

Biodesign Seminar Series หัวข้อ "Healthtech Experience and Outlook Sharing"

19 พ.ย. 64

ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านแอพลิเคชัน ZOOM   (Meeting ID: 978 6619 1448   passcode: 900165)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "External Quality Assessment Program in Parasitology (EQAPP)" ประจำปี 2564

8 ธ.ค. 63

สนใจสมัครสมาชิกได้ที่ www.sirirajconference.com รหัสโครงการ 64044 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยมีค่าสมาชิก 1,000 บาทต่อปี

designed by Freepik.com

Biodesign Seminar Series หัวข้อ "The Journey to Next Generation Health Tech AI Startup"

20 ต.ค. 63

ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชาปรสิตวิทยา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

โทร. 0 2419 6468,
โทรสาร 0 2419 6470