หลักสูตรภาควิชาปรสิตวิทยา

ภาควิชาปรสิตวิทยาดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก   โดยมุ่งเน้น Clinical and Laboratory Correlation & Application   มีการบูรณาการงานวิจัยกับการสอนและการบริการทางห้องปฏิบัติการเข้าด้วยกัน   รวมถึงมุ่งเน้นการฝึกทักษะการตรวจวินิจฉัยปรสิตทางห้องปฏิบัติการ

ระดับก่อนปริญญา

ร่วมจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3, 4, 6 ทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก รวม 14 รายวิชา, นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 รายวิชา   ตลอดจนนักศึกษาเวชนิทัศน์ ชั้นปีที่ 3 อีกจำนวน 1 รายวิชา

หลักสูตรแพทย์ข้ามศาสตร์ (Pi-shaped Graduate Program)

จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ในโครงการหลักสูตรแพทย์ข้ามศาสตร์   โดยครอบคลุมภาคทฤษฎี การศึกษาดูงาน การทำงานวิจัย ตลอดจนกระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการ   เพื่อสร้างนักศึกษาแพทย์ให้เป็นแพทย์นักนวัตกร ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ ๆ ได้ในอนาคต

ระดับหลังปริญญา

ร่วมจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาหลักสูตรไทยและนานาชาติ ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ

ที่อยู่

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

โทร. 0 2419 6468,
โทรสาร 0 2419 6470