บริการ

งานบริการทางห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการภาควิชาปรสิตวิทยาให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ   ทันสมัย   ได้มาตรฐานสากล   สอดคล้องกับความต้องการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

แห่งแรกของประเทศไทย

เป็นห้องปฏิบัติการด้านปรสิตวิทยาแห่งแรกของประเทศไทย

ผ่านมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190

ได้การรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2020

เอกสารการรับรอง

Accreditation No. 4018/49 ISO 15189:2012, ISO 15190:2020 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 65 และประกาศนียบัตรของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 65-42-05 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 65

Reference Laboratory

เป็น Reference Laboratory ของกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานดีเด่น

ได้รับรางวัลโครงการติดดาวหน่วยงานดีเด่นของคณะฯ มาอย่างต่อเนื่อง

ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาปรสิตวิทยา

ตั้งอยู่ที่ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7

การให้บริการการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการภาควิชาปรสิตวิทยา   ให้บริการตรวจวินิจฉัยและตรวจวิเคราะห์การติดเชื้อปรสิตทางห้องปฏิบัติการ   สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช   และการขอส่งตรวจจากภายนอกโรงพยาบาล   ดังนี้

  • ห้องปฏิบัติการกลาง     ให้บริการตรวจอุจจาระเพื่อการวินิจฉัยปรสิต, Fecal Occult Blood Test (FOBT) และการตรวจเลือดเพื่อการวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและฟิลาเรีย
  • ห้องปฏิบัติการตรวจพิเศษ     ให้บริการตรวจวินิจฉัยและวิเคราะห์การติดเชื้อปรสิตด้วยวิธีพิเศษต่าง ๆ   เช่น   การย้อมสีพิเศษเพื่อการวินิจฉัยเชื้อโปรโตซัวฉวยโอกาส   การตรวจด้วยวิธีอิมมูโนวิทยา   การเพาะเลี้ยงเชื้อโปรโตซัว   การตรวจวินิจฉัยชนิดของแมลงและสัตว์ขาข้อ   เป็นต้น

เวลาการให้บริการ

ห้องปฏิบัติการภาควิชาปรสิตวิทยา

วัน เวลาให้บริการ เวลารับสิ่งส่งตรวจ
วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 20.30 น. 8.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ 8.00 - 16.00 น. 8.00 - 15.30 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของคลินิกพิเศษ 8.00 - 16.00 น. 8.00 - 15.30 น.

หมายเหตุ:   เวลารับสิ่งส่งตรวจของห้องปฏิบัติการตรวจพิเศษ จะเหมือนกันกับห้องปฏิบัติการกลาง
ยกเว้น ในกรณีที่ส่งสิ่งส่งตรวจหลังเวลา 15.00 น. หรือนอกเวลาราชการ จะดำเนินการทดสอบในวันและเวลาราชการถัดไป

สถานที่ที่สามารถนำส่งสิ่งส่งตรวจ

ห้องปฏิบัติการกลาง ภาควิชาปรสิตวิทยา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7

สำหรับสิ่งส่งตรวจจากหอผู้ป่วย หรือหน่วยตรวจโรคภายในโรงพยาบาลศิริราชเท่านั้น

Designed by Freepik

ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก   อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ชั้น 1   ห้องเจาะเลือด

สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราชที่จะนำส่งสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง หรือ สิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยภายนอกโรงพยาบาลศิริราชที่นำส่งนอกเวลาให้บริการของศูนย์บริหารจัดการสิ่งส่งตรวจศิริราช (SiSC)

Designed by Freepik

ศูนย์บริหารจัดการสิ่งส่งตรวจศิริราช (SiSC)   ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 1

รับเฉพาะสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยภายนอกโรงพยาบาลศิริราช ในช่วงเวลาราชการเท่านั้น

การรับรองคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการภาควิชาปรสิตวิทยา   มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   ทั้งด้านการทดสอบทางห้องปฏิบัติการและการบริหารจัดการระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ   จนได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO 15189 : 2012, ISO 15190 : 2020 และตามมาตรฐานวิชาการของห้องปฏิบัติการราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย   ดังรูป

ISO 15189 : 2012

ISO 15190 : 2020

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO 15189 : 2012   มีดังนี้

ลำดับ ชนิดตัวอย่าง รายการทดสอบ วิธีทดสอบ
1. Stool, Sputum, Bronchoalveolar Lavage (BAL), Cerebrospinal fluid (CSF), Liver abscess, Vaginal and Urethral discharge Direct wet Smear (Routine examination for parasite & ova) Microscopic Examination : Diagnosis of parasites' morphology (larva & egg of helminths, adult worm of helminths, protozoa)
2. Stool, Sputum Stool concentration (Modified formalin-ethyl acetate concentration) Microscopic Examination : Diagnosis of parasites' morphology (larva & egg of helminths, adult worm of helminths, protozoa)
3. Stool Simple sedimentation Microscopic Examination : Diagnosis of parasites' morphology (larva & egg of helminths, adult worm of helminths, protozoa)
4. Stool Occult blood in stool (Guaiac test) Guaiac-based test
5. Stool Fecal immunochromatographic test (FIT, for occult blood) Immunochromatographic
6. EDTA blood Giemsa stain for malaria Microscopic Examination : Giemsa stain
7. EDTA blood Giemsa stain for filaria Microscopic Examination : Giemsa stain
8. EDTA blood Malaria antigen (Rapid test) Immunochromatographic test
9. Stool Trichrome stain for protozoa Microscopic Examination : Gomori's trichrome stain
10. Sputum, Bronchoalveolar Lavage (BAL) Gomori's methenamine silver stain for Pneumocystis jirovecii Microscopic Examination : Gomori's methenamine silver (GMS) stain
11. Stool Trichrome-methylene blue stain (Modified trichrome stain) for microsporidia Microscopic Examination : Trichrome-methylene blue stain
12. Stool Modified acid-fast stain for
Cryptosporidium spp.,
Cystoisospora belli,
Cyclospora spp.
Microscopic Examination : Modified acid-fast stain
13. Sputum, Bronchoalveolar Lavage (BAL) Giemsa stain for Pneumocystis jirovecii Microscopic Examination : Giemsa stain
14. Serum Entamoeba histolytica Ab Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) : Detection of IgG antibodies specific for Entamoeba histolytica
15. Serum Cysticercus cellulose (Taenia solium) Ab Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) : Detection of IgG antibodies specific for Cysticercus cellulose (Taenia solium)
16. Insects, Arthropods การตรวจวินิจฉัยแมลงและสัตว์ขาข้อทางการแพทย์ การตรวจวินิจฉัยแยกชนิดของแมลงและสัตว์ขาข้อทางการแพทย์ด้วยอนุกรมวิธาน

ที่อยู่

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

โทร. 0 2419 6468,
โทรสาร 0 2419 6470