บุคลากร

สำนักงานภาควิชา

น.ส.ปาริชาติ ปานสำเนียง

เลขานุการภาควิชา และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการพิเศษ)

น.ส.จินตนา ปานสำเนียง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.นงนุช นราทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.นารีรัตน์ สายธิไชย

พนักงานธุรการ

น.ส.คชภรณ์ นาถวิล

พนักงานธุรการ

นางปวีณวัชร์ นุ่มสุวรรณ

พนักงานธุรการ

บุคลากร

ห้องปฏิบัติการ

นายพันธ์พบ เลิศลายต่วน

ที่ปรึกษาห้องปฏิบัติการ ภ.ปรสิตวิทยา

น.ส.บังอร เสริมสาตร์

ที่ปรึกษาห้องปฏิบัติการ ภ.ปรสิตวิทยา

นางสมคิด แก้วมณี

ที่ปรึกษาห้องปฏิบัติการ ภ.ปรสิตวิทยา

น.ส.นันทิยา สว่างกล้า

หัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการ ภ.ปรสิตวิทยา นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาหนอนพยาธิตัวกลม

นางจีรวรรณ องค์โรจนกุล

หัวหน้าห้องปฏิบัติการกลาง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชำนาญการพิเศษ) สาขาวิชาโปรโตซัว

น.ส. สุภาลักษณ์ วัฒโน

หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจพิเศษ 1 นักเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาหนอนพยาธิตัวแบน

นายพิสิฏธ์ ชินบุตร

หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจพิเศษ 2 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาโปรโตซัว

น.ส.สิริรัตน์ วิจิตร

นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาหนอนพยาธิตัวกลม

น.ส.กันต์ฤทัย สิงห์แก้ว

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิชาหนอนพยาธิตัวกลม

นางหทัย สวัสดิโภคิน

เจ้าหน้าที่วิจัย (ชำนาญการพิเศษ)
สาขาวิชาหนอนพยาธิตัวแบน

นายวิทยา กองแก้ว

นักเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาหนอนพยาธิตัวแบน

น.ส.ฤทัยลักษณ์ ชลวิริยะกุล

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาโปรโตซัว

นายวิรัช จั่นหนู

นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการพิเศษ) สาขาวิชาแมลงนำโรคและสัตว์มีพิษ

นายภาวิน ตันตยาภิรักษ์

นักเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาแมลงนำโรคและสัตว์มีพิษ

น.ส.สุดารัตน์ บุญยง

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช

นายธีรพงษ์ วางอภัย

เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช

นางประภากร วงศ์เจริญสันติ

เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช

บุคลากรสายสนับสนุนอื่น ๆ

นักวิชาการ

นายวรพจน์ อินทร์ถมยา

นักวิชาการศึกษา สังกัดงานการศึกษาระดับหลังปริญญา ปฏิบัติงานที่ ภ.ปรสิตวิทยา

น.ส.กมลวรรณ เกิดปัญญา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายพงศ์ธร กนกนาก

นักวิชาการสารสนเทศ

พนักงานสถานที่ / พนักงานทั่วไป

นายสำรวย แก้วงาม

พนักงานทั่วไป

นายธันวา ใจปลื้ม

พนักงานทั่วไป

น.ส.ลัดดา พลศรี

พนักงานทั่วไป

น.ส.ลัดดาวัลย์ ค่อมสิงห์

พนักงานสถานที่

นายพชรพล พลสันต์

พนักงานทั่วไป

ที่อยู่

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

โทร. 0 2419 6468,
โทรสาร 0 2419 6470