บริการ

DOWNLOAD

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภ.ปรสิตวิทยา

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภาควิชาปรสิตวิทยา

18 ต.ค. 66,   6 มิ.ย. 67

รหัสเอกสาร M-PR-00-4-001-17
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภาควิชาปรสิตวิทยา

18 ต.ค. 66,   6 มิ.ย. 67

รหัสเอกสาร F-PR-00-2-002/1-07

ที่อยู่

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

โทร. 0 2419 6468,
โทรสาร 0 2419 6470