หลักสูตรแพทย์ข้ามศาสตร์
ด้านชีวการออกแบบทางการแพทย์

Pi-shaped in Biodesign in Medicine

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรหมอข้ามศาสตร์ด้านชีวการออกแบบทางการแพทย์ (Pi-shaped in Biodesign in Medicine) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนแบบคู่ขนาน ให้ผู้เรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวการออกแบบทางการแพทย์ ควบคู่กันไปได้       หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาแพทย์ให้จบออกมาเป็นแพทย์นักนวัตกร โดยดำเนินการเรียนการสอนระหว่างเรียนแพทย์ตลอดระยะเวลา 6 ปี     เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้เรียนก็จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาชีวการออกแบบทางการแพทย์) อีกใบหนึ่งด้วย

Program Introduction Video

Biodesign in Medicine

-- 2022

Play Video
Biodesign in Medicine

เส้นทางการศึกษา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Soluta consequatur animi fugit iste distinctio eaque officia ducimus sit accusantium aliquid itaque delectus, numquam dolorum corrupti, laborum ratione est, harum repellendus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Non atque temporibus accusantium tempora quas unde, voluptates adipisci provident? Accusantium eligendi similique distinctio est vel magnam tempora, maiores ipsum odio ducimus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum, id qui excepturi quidem cumque ipsum mollitia. Repellendus ab, aliquid molestias minus dolores reiciendis porro voluptatibus dolore, qui quod repellat ea?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Earum id provident ea quae explicabo aperiam praesentium distinctio veritatis natus maiores dicta numquam error nemo, corrupti dolore molestias quia esse adipisci!

เปรียบเทียบ Professional Plan กับ Academic Plan

เกณฑ์การขออนุมัติปริญญา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Soluta consequatur animi fugit iste distinctio eaque officia ducimus sit accusantium aliquid itaque delectus, numquam dolorum corrupti, laborum ratione est, harum repellendus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Non atque temporibus accusantium tempora quas unde, voluptates adipisci provident? Accusantium eligendi similique distinctio est vel magnam tempora, maiores ipsum odio ducimus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum, id qui excepturi quidem cumque ipsum mollitia. Repellendus ab, aliquid molestias minus dolores reiciendis porro voluptatibus dolore, qui quod repellat ea?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Earum id provident ea quae explicabo aperiam praesentium distinctio veritatis natus maiores dicta numquam error nemo, corrupti dolore molestias quia esse adipisci!

โครงสร้างหลักสูตร:

Professional Plan (1 ปี)
รายวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
Academic Plan (2 ปี)
รายวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รายวิชาที่เปิดสอน:

รายวิชาบังคับ

 • SIBD 502 : Biodesign in Medicine หน่วยกิต 3 (2-2-5)
 • SIBD 504 : Biodesign Capstone หน่วยกิต 3 (2-2-5)
 • SIBD 506 : Research Methodology in Biodesign in Medicine หน่วยกิต 3 (2-2-5)
 • SIBD 513 : Entrepreneurial Skills in Biodesign in Medicine หน่วยกิต 2 (2-0-4)
 • SIBD 515 : Biodesign in Medicine Seminar หน่วยกิต 1 (1-0-2)
 • SIBD 516 : Specific Skills in Biodesign Process หน่วยกิต 3 (1-1-4)
 • SIBD 517 : Exploring the Entrepreneurial World หน่วยกิต 3 (2-2-5)

รายวิชาเลือก Track 1 : Biological Therapy

 • SIBD 501 : Biomedicine for Biodesign หน่วยกิต 3 (3-0-6)
 • SIBD 503 : Laboratory Skills for Biodesign หน่วยกิต 2 (0-4-2)
 • SIBD 518 : Special Topics in Medical Invention หน่วยกิต 3 (1-4-4)
 • SIBD 521 : Molecular and Cellular Basis of Therapeutics Design หน่วยกิต 3 (3-0-6)
 • SIBD 522 : Nanomedicine for Biodesign หน่วยกิต 3 (3-0-6)

รายวิชาเลือก Track 2 : Medical Device

 • SIBD 501 : Biomedicine for Biodesign หน่วยกิต 3 (3-0-6)
 • SIBD 518 : Special Topics in Medical Invention หน่วยกิต 3 (1-4-4)
 • SIBD 523 : Sensor and Imaging Design in Medicine หน่วยกิต 3 (3-0-6)
 • SIBD 524 : Biodesign in Diagnostics หน่วยกิต 3 (3-0-6)

รายวิชาเลือก Track 3 : Digital Health

 • SIBD 501 : Biomedicine for Biodesign หน่วยกิต 3 (3-0-6)
 • SIBD 518 : Special Topics in Medical Invention หน่วยกิต 3 (1-4-4)
 • SIBD 525 : Digital Technology Design in Medicine หน่วยกิต 3 (2-2-5)
 • SIBD 526 : Data Science in Medicine หน่วยกิต 3 (2-2-5)

รายวิชาเลือกอื่น ๆ

 • SIBD 527 : Applications of Flow Cytometry in Biodesign หน่วยกิต 2 (1-2-3)
 • SIPM 603 : New Drug Development I หน่วยกิต 3 (3-0-6)
 • SIIM 616 : Stem Cell Science หน่วยกิต 3 (2-2-5)
 • EGBE 601 : Medical Signal Processing and Instrumentation หน่วยกิต 3 (3-0-6)
 • EGBE 523 : Advanced Biomedical Image Processing หน่วยกิต 3 (3-0-6)
 • EGBE 680 : Advance Medical Robotics หน่วยกิต 3 (3-0-6)
 • EGBE 646 : Design and Manufacture of Biomedical Devices หน่วยกิต 3 (3-0-6)
 • MTCM 602 : Health Infomatics หน่วยกิต 2 (1-2-3)
 • MTID 606 : Current Technology in Molecular Biology หน่วยกิต 2 (2-0-4)
 • MTID 626 : Advanced Medical Bioinfomatics หน่วยกิต 2 (1-2-3)
 •   ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ที่อยู่

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

โทร. 0 2419 7930,
โทรสาร 0 2419 6470

Facebook Fanpage

Biodesign in Medicine