บริการ

วิธีการตรวจ / การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

(จัดเรียงตามวิธีการทดสอบ / ชนิดของสิ่งส่งตรวจ)

การตรวจสิ่งส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัย   หรือการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ภาควิชาปรสิตวิทยาที่ให้บริการนั้น   จะครอบคลุมการติดเชื้อปรสิตที่มีสำคัญทางการแพทย์ และพบได้บ่อยในประเทศไทย   ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการทดสอบต่าง ๆ   ตามชนิดของสิ่งส่งตรวจ   ดังต่อไปนี้

การตรวจอุจจาระ
Stool / Specimen Examination

คลิกที่ 'รายละเอียด' เพื่อดูชนิดของสิ่งส่งตรวจ วิธีการเก็บ เวลาในการรายงานผล และรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม

251001

Direct wet smear (Routine stool examination for parasite & ova)

เป็นวิธีตรวจอุจจาระอย่างง่าย ใช้เป็นการตรวจในงานประจํา ตรวจได้ทั้งหนอนพยาธิและโปรโตซัว มีข้อดีคือ วิธีการตรวจง่าย ใช้อุจจาระปริมาณน้อย ได้ผลเร็ว แต่อัตราการพบจะไม่สูง โดยเฉพาะในรายที่มีปรสิตน้อย รายละเอียด

251002

Occult blood in stool (Guaiac test)

เป็นวิธีตรวจหาภาวะเลือดออกของทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI bleeding) หรือตรวจหาสาเหตุของภาวะซีดที่ไม่ได้เกิดจากเลือดออกในทางเดินอาหาร เช่น Hookworm infection รายละเอียด

251003

Stool concentration (Modified formalin-ethyl acetate concentration) เปิดให้บริการเฉพาะในเวลาราชการ!

เป็นการตรวจหาปรสิตในอุจจาระแบบเข้มข้น โดยใช้ปริมาณอุจจาระมากกว่าวิธี Direct saline smear ทําให้มีอัตราการพบปรสิตเพิ่มมากขึ้น หลักการของวิธีนี้คือการแยกสารที่เป็นส่วนประกอบของอุจจาระออกให้มากที่สุดด้วย ethyl acetate และเร่งการตกตะกอนด้วยการปั่น รายละเอียด

251004

Fat in stool (Sudan test)

เป็นการตรวจหา fat globule ในอุจจาระ โดยการย้อมด้วยสี Sudan รายละเอียด

251005

Simple sedimantation for Capillaria philippinensis เปิดให้บริการเฉพาะในเวลาราชการ!

เป็นการตรวจหาเชื้อ Capillaria philippinensis ในอุจจาระแบบเข้มข้นด้วยการตกตะกอน รายละเอียด

251006

Scotch tape technique for Enterobius vermicularis

ใช้ตรวจหาไข่พยาธิ Enterobius vermicularis โดยเฉพาะ รายละเอียด

251007

Occult blood in stool (Fecal Immunochromatographic test; FIT)

เป็นวิธีตรวจหาภาวะเลือดออกของทางเดินอาหารส่วนปลาย (Lower GI bleeding) หรือคัดกรองภาวะเนื้องอกหรือมะเร็งลําไส้ใหญ่ (Colorectal cancer screening : colorectal cancer or adenoma) รายละเอียด

การตรวจฟิล์มเลือด
Blood Examination

คลิกที่ 'รายละเอียด' เพื่อดูชนิดของสิ่งส่งตรวจ วิธีการเก็บ เวลาในการรายงานผล และรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม

252101

Malaria test (Thick and Thin film)

เพื่อการตรวจวินิจฉัยมาลาเรีย โดยการย้อมสีฟิล์มเลือด รายละเอียด

252002

Giemsa stain for filaria

เพื่อการวินิจฉัยการติดเชื้อฟิลาเรีย โดยการย้อมสีฟิล์มเลือดเพื่อตรวจหาไมโครฟิลาเรีย รายละเอียด

252003

Malaria antigen (rapid test)

เพื่อการตรวจวินิจฉัยมาลาเรีย โดยการตรวจหาแอนติเจน รายละเอียด

การย้อมสีพิเศษ
Special Staining

เปิดให้บริการเฉพาะในเวลาราชการ! คลิกที่ 'รายละเอียด' เพื่อดูชนิดของสิ่งส่งตรวจ วิธีการเก็บ เวลาในการรายงานผล และรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม

253001

Trichrome stain for protozoa

เป็นวิธีการย้อมสีเพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อโปรโตซัวทั้งระยะ trophozoite และ cyst รายละเอียด

253002

Modified acid-fast stain for Cryptosporidium

เป็นการตรวจแบบย้อมสีที่ดัดแปลงมาเพื่อตรวจวินิจฉัย oocyst ของ Cryptosporidium spp.และสามารถใช้ตรวจวินิจฉัย oocyst ของ Cystoisospora belli และ Cyclospora cayetanensis รายละเอียด

253003

Gomori’s methenamine silver stain for Pneumocystis

ส่งตรวจในกรณีสงสัยว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อ Pneumocystis jirovecii (P. carinii) ด้วยสี GMS รายละเอียด

253004

Giemsa stain for Pneumocystis

ส่งตรวจในกรณีสงสัยว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อ Pneumocystis jirovecii (P. carinii) ด้วยสี Giemsa รายละเอียด

253005

Trichrome-methylene blue stain (modified trichrome stain) for microsporidia

เป็นวิธีการย้อมสีเพื่อตรวจหาเชื้อ microsporidia รายละเอียด

การเพาะเลี้ยงเชื้อปรสิต
Parasite Cultivation

เปิดให้บริการเฉพาะในเวลาราชการ! คลิกที่ 'รายละเอียด' เพื่อดูชนิดของสิ่งส่งตรวจ วิธีการเก็บ เวลาในการรายงานผล และรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม

254001

NNE culture for Acanthamoeba / Naegleria

เป็นการเพาะเชื้อจากน้ำไขสันหลัง (Cerebrospinal fluid culture) โดยส่งตรวจเมื่อสงสัยว่าผู้ป่วยติดเชื้อจาก Naegleria fowleri, Acanthamoeba spp. หรือเป็นการเพาะเชื้อจาก Corneal swab (Corneal swab culture) โดยส่งตรวจเมื่อสงสัยว่าผู้ป่วยติดเชื้อจาก Acanthamoeba spp. รายละเอียด

254002

NNN culture for Leishmania

เป็นการตรวจไขกระดูกและ aspirate จากม้าม (Spleen and bone marrow aspirate examination) โดยส่งตรวจเมื่อสงสัยว่าผู้ป่วยเป็นโรค Visceral leishmaniasis หรือเป็นการตรวจชิ้นเนื้อ (Skin biopsy examination) โดยส่งตรวจเมื่อสงสัยว่าผู้ป่วยเป็นโรค Cutaneous leishmaniasis โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มาจากประเทศซึ่งเป็นแหล่งที่พบเชื้อ Leishmania spp. เช่น ประเทศในแถบตะวันออกกลาง รายละเอียด

การตรวจด้วยวิธีอิมมูโนวิทยา
Immunological Examination

เปิดให้บริการเฉพาะในเวลาราชการ! คลิกที่ 'รายละเอียด' เพื่อดูชนิดของสิ่งส่งตรวจ วิธีการเก็บ เวลาในการรายงานผล และรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม

255001

Entamoeba histolytica Ab

เพื่อการวินิจฉัยโรค amoebiasis โดยการตรวจหา Entamoeba histolytica antibody จากซีรัมของผู้ป่วยด้วยวิธีทางอิมมูโนวิทยา รายละเอียด

255002

Cysticercus Ab

เพื่อการวินิจฉัยโรค Cysticercosis cellulosae โดยการตรวจหา Cysticercus Ab จากซีรัมของผู้ป่วยด้วยวิธี ELISA รายละเอียด

255005

Gnathostoma Ab

เพื่อการวินิจฉัยโรค gnathostomiasis โดย ตรวจหา Gnathostoma spinigerum specific antibody จากซีรัมหรือน้ำไขสันหลังของผู้ป่วย ด้วยวิธี immunoblot ซึ่งวิธีนี้มีความจำเพาะสูง จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นการทดสอบยืนยันผล รายละเอียด

255006

Angiostrongylus Ab

เพื่อการวินิจฉัยโรค angiostrongylosis หรือโรค meningoencephalitis โดยการตรวจหา Angiostrongylus cantonensis Ab จากซีรัมหรือน้ำไขสันหลัง (Cerebrospinal fluid: CSF) ของผู้ป่วยด้วยวิธี ELISA รายละเอียด

255007

Immunofluorescent assay (IFA) for Pneumocystis jirovecii (carinii)

เพื่อการวินิจฉัยโรค Pneumocystis pneumonia (PCP) โดยตรวจหา Pneumocystis jirovecii Ag จาก sputum, induced sputum, bronchial washing หรือ bronchoalveolar lavage ของผู้ป่วย เป็นต้น รายละเอียด

255008

IgG4 Ab for filaria

เพื่อการวินิจฉัยโรค Filaria โดยการตรวจหา Filaria IgG4 Ab จากซีรัมหรือพลาสมาของผู้ป่วยด้วยวิธี ELISA รายละเอียด

255009

Fecal Calprotectin

เป็นการตรวจหาค่า Calprotectin ในอุจจาระ ซึ่งเป็น protein ที่หลั่งออกมาจาก granulocytes จะพบปริมาณมาก ในกรณีที่มี inflammation ใช้เป็น marker ของ intestinal inflammation ในผู้ป่วย Inflammation Bowel Diseases (IBD) ทำให้สามารถแยกโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (IBD) ได้แก่ Crohn's disease, ulcerative colitis ออกจากโรค ลำไส้อักเสบชนิดแปรปรวน Irritable Bowel Syndrome (IBS) หรือ Functional Bowel Disorders (BD) ได้ รายละเอียด

การตรวจวินิจฉัยชนิดของปรสิต แมลงและสัตว์ขาข้ออื่น ๆ
Gross Specimen Identification

เปิดให้บริการเฉพาะในเวลาราชการ! คลิกที่ 'รายละเอียด' เพื่อดูชนิดของสิ่งส่งตรวจ วิธีการเก็บ เวลาในการรายงานผล และรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม

256001

ตรวจวินิจฉัยตัวพยาธิ /ปล้องพยาธิ (Parasite identification)

เพื่อตรวจวินิจฉัยชนิดของปรสิต จากตัวอย่างพยาธิหรือชิ้นส่วนของพยาธิ ได้แก่ ปล้อง ส่วนหัว หรือวัสดุที่มีพยาธินั้นปะปนอยู่ เป็นต้น ที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรค หรืออาการบาดเจ็บของผู้ป่วย หรือปนเปื้อนในอาหาร โดยอาศัยรูปร่างลักษณะภายนอก รายละเอียด

256002

ตรวจวินิจฉัยแมลงและสัตว์ขาข้อ (Arthropod identification)

เพื่อตรวจวินิจฉัยชนิดของแมลงหรือสัตว์ขาข้อชนิดอื่น ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรค หรืออาการบาดเจ็บของผู้ป่วย หรือปนเปื้อนในอาหาร โดยอาศัยรูปร่างลักษณะภายนอก รายละเอียด

การตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา
Molecular diagnosis for parasite infection

เปิดให้บริการเฉพาะในเวลาราชการ! คลิกที่ 'รายละเอียด' เพื่อดูชนิดของสิ่งส่งตรวจ วิธีการเก็บ เวลาในการรายงานผล และรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม

256003

qPCR for Pneumocystis jirovecii

เพื่อการวินิจฉัยโรค Pneumocystis pneumonia (PCP) โดยตรวจหา Pneumocystis jirovecii DNA จาก sputum, induced sputum, bronchial washing หรือ bronchoalveolar lavage ของผู้ป่วย เป็นต้น รายละเอียด

วิธีการตรวจ / การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

(จัดเรียงตามชนิดของปรสิต / สิ่งที่ต้องการตรวจ)

อัตราค่าบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภาควิชาปรสิตวิทยา

หน่วย : บาท
(ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 67)
รหัสโรงพยาบาล ชื่อรายการทดสอบ อัตราค่าบริการ
ภายใน รพ.ศิริราช
อัตราค่าบริการ
สำหรับภาครัฐ
อัตราค่าบริการ
สำหรับภาคเอกชน
251001 Direct wet smear 100 110 120
251002 Occult blood in stool (Guaiac test) 100 110 120
251003 Formalyn-ethyl acetate concentration 250 275 300
251004 Fat in stool 100 110 120
251005 Simple sedimentation 200 220 240
251006 Scotch tape technique 120 140 160
251007 Occult blood in stool (ICT) 150 165 180
252002 Giemsa for filariasis 200 220 240
252003 Maralia Ag (rapid test) 375 412 450
252004 Maralia test (Thick film) 100 110 120
252005 Maralia test (Thin film) 100 110 120
253001 Trichrome for protozoa 250 280 300
253002 Modified acid fast for Cryptosporidium 200 220 240
253003 Gomori's methenamine silver stain for Pneumocystis 200 220 240
253004 Giemsa stain for Pneumocystis 200 220 240
253005 Trichrome methylene-blue stain for Microsporidia 200 220 240
254001 NNE culture
for Naegleria / Acanthamoeba
400 440 480
254002 NNN culture for Leishmania 600 660 720
255001 E. histolytica Ab 850 935 1,020
255002 Cysticercus Ab 1,500 1,650 1,800
255005 Gnathostoma Ab 1,000 1,100 1,200
255006 Angiostrongylus Ab 910 1,010 1,100
255007 IFA for Pneumocystis 1,000 1,100 1,200
255008 IgG4 Ab for filaria 730 810 880
255009 Fecal calprotectin 2,000 2,200 2,400
256001 Parasite identification 300 330 360
256002 Arthropod identification 300 330 360
256003 qPCR for Pneumocystis jirovecii 2,000 2,200 2,400

ที่อยู่

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

โทร. 0 2419 6468,
โทรสาร 0 2419 6470