คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภาควิชาปรสิตวิทยา

ภาควิชาปรสิตวิทยาได้จัดทำคู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ขึ้น อันประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ให้บริการ การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ การนำส่งสิ่งส่งตรวจ การรายงานผล รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้สำหรับการทดสอบแต่ละวิธี ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ทันสมัยสอดคล้องกับการให้บริการ

ปรับปรุงข้อมูล เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566

ในกรณีที่ E-Book ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการส่งตรวจฯ และใบขอตรวจฯ ได้จากหน้าเว็บ 'Download'   หรือ   คลิกที่นี่

ที่อยู่

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

โทร. 0 2419 6468,
โทรสาร 0 2419 6470