หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลินิก

(หลักสูตรไทย)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลินิก (หลักสูตรไทย)   Master of Science Program in Clinical Laboratory Science (Thai Program)

เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิกและภาควิชาปรสิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลินิก)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา:

แผน ก แบบ ก 2

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาวิชาอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการคลินิก จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แผน ข

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาวิชาอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการคลินิก จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการคลินิกไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 4. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

มหาบัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ   และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านห้องปฏิบัติการคลินิก   เพื่อให้การบริการและการบริหารทางห้องปฏิบัติการคลินิกเป็นไปตามมาตรฐานสากล   มีความสามารถในการประเมินและเลือกใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการคลินิกได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม   ประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบ และดำเนินการวิจัยด้านห้องปฏิบัติการคลินิกได้อย่างเป็นระบบ   เพื่อการปรับปรุงคุณภาพงานบริการทางห้องปฏิบัติการคลินิก

โครงสร้างหลักสูตร:

แผน ก แบบ ก 2
  หมวดวิชาบังคับ 17 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ข
  หมวดวิชาบังคับ 17 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
  สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา:

 • หัวหน้าห้องปฏิบัติการคลินิก
 • นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านห้องปฏิบัติการคลินิกในการปฏิบัติงาน

รายวิชาที่เปิดสอน:

แผน ก แบบ ก 2

หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชาเลือก

 • ศรปร 511 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 2 หน่วยกิต
 • ศรปร 512 วิธีวินิจฉัยปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 2 หน่วยกิต
 • ศรปร 611 กีฏวิทยานิติเวช 2 หน่วยกิต
 • ศรพค 508 พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยา และจุลทรรศน์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 • ศรพค 509 พยาธิวิทยาคลินิก เคมีคลินิก และระบบภูมิคุ้มกัน 3 หน่วยกิต
 • ศรพค 510 พยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล 2 หน่วยกิต
 • ศรพย 518 พยาธิวิทยากายวิภาคทั่วไป 3 หน่วยกิต
 • ศรพย 519 เทคนิคทางศัลยพยาธิวิทยา 3 หน่วยกิต
 • ศรพย 520 วิทยาศาสตร์พยาธิวิทยากายวิภาค 3 หน่วยกิต
 • ศรพย 521 พยาธิวิทยาตามระบบ 2 หน่วยกิต
 • ศรพย 522 เทคนิคทางศัลยพยาธิวิทยาชั้นสูง 3 หน่วยกิต
 • ศรพย 523 การประยุกต์วิทยาศาสตร์พยาธิวิทยากายวิภาค 3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

 • ศรวค 698 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชาเลือก

 • ศรปร 511 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 2 หน่วยกิต
 • ศรปร 512 วิธีวินิจฉัยปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 2 หน่วยกิต
 • ศรปร 611 กีฏวิทยานิติเวช 2 หน่วยกิต
 • ศรพค 508 พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยา และจุลทรรศน์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 • ศรพค 509 พยาธิวิทยาคลินิก เคมีคลินิก และระบบภูมิคุ้มกัน 3 หน่วยกิต
 • ศรพค 510 พยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล 2 หน่วยกิต
 • ศรพย 518 พยาธิวิทยากายวิภาคทั่วไป 3 หน่วยกิต
 • ศรพย 519 เทคนิคทางศัลยพยาธิวิทยา 3 หน่วยกิต
 • ศรพย 520 วิทยาศาสตร์พยาธิวิทยากายวิภาค 3 หน่วยกิต
 • ศรพย 521 พยาธิวิทยาตามระบบ 2 หน่วยกิต
 • ศรพย 522 เทคนิคทางศัลยพยาธิวิทยาชั้นสูง 3 หน่วยกิต
 • ศรพย 523 การประยุกต์วิทยาศาสตร์พยาธิวิทยากายวิภาค 3 หน่วยกิต

สารนิพนธ์

 • ศรวค 697 สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

ประธานหลักสูตร:

รองศาสตราจารย์ พญ.พนัสยา เธียรธาดากุล     (รักษาการแทนประธานหลักสูตร)

อาจารย์ประจำหลักสูตร:

 1. รองศาสตราจารย์ พญ.พนัสยา เธียรธาดากุล
 2. ศาสตราจารย์ ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย (ภ.ปรสิตวิทยา)
 3. ศาสตราจารย์ นพ.สัญญา สุขพณิชนันท์
 4. ศาสตราจารย์ ดร. พญ.ธนวรรณ กุมมาลือ
 5. รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์
 6. รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรวรรธน์ พวงวรินทร์
 7. รองศาสตราจารย์ นพ.ชัยเจริญ ตันธเนศ
 8. รองศาสตราจารย์ พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน (ภ.ปรสิตวิทยา)
 9. รองศาสตราจารย์ พญ.ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ
 10. รองศาสตราจารย์ พญ.เตือนใจ ช่วงสุวนิช
 11. รองศาสตราจารย์ ดร. พญ.นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล
 12. รองศาสตราจารย์ นพ.บุณยฤทธิ์ ชื่นสุชน
 13. รองศาสตราจารย์ พญ.บุษฎี ประทุมวินิจ
 14. รองศาสตราจารย์ นพ.มงคล อุยประเสริฐกุล
 15. รองศาสตราจารย์ อนัญญา พงษ์ไพบูลย์
 16. รองศาสตราจารย์ พญ.สุภัทรา เตียวเจริญ (ภ.ปรสิตวิทยา)
 17. รองศาสตราจารย์ ดร. พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร (ภ.ปรสิตวิทยา)
 18. รองศาสตราจารย์ เกษม กุลแก้ว (ภ.ปรสิตวิทยา)
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.กาญจนา อมรพิเชษฐ์กูล
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.คณิต ริสุขุมาล
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.จันทิมา แทนบุญ
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.จารุดา กอบกิจเจริญ
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ มาลัยนวล (ภ.ปรสิตวิทยา)
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ถิรพล บุญญาอรุณเนตร
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธวัชชัย พงศ์พฤฒิพันธ์
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.นรเศรษฐ์ สมานไทย
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ปรีชญา วงษ์กระจ่าง
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.พรสุข ชื่นสุชน
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.รุจิรา เรืองจิระอุไร
 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พญ.วิมล ชินสว่างวัฒนกุล
 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สุชานัน หาญอมรรุ่งเรือง
 32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สุดารัตน์ ปิโยพีระพงศ์
 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ปิยะวดี เล็กศรีสกุล
 34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.พนิตตา สิทธินามสุวรรณ
 35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรพร เตชะสินธุ์ธนา สาระสมบัติ (ภ.ปรสิตวิทยา)
 36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต (ภ.ปรสิตวิทยา)
 37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชษฐ์ รื่นจิตต์ (ภ.ปรสิตวิทยา)
 38. อาจารย์ นพ.สรนาท เมืองสมบูรณ์
 39. อาจารย์ ดร. สพ.ญ.มนต์รัตน์ จุลเนตร (ภ.ปรสิตวิทยา)
 40. อาจารย์ พญ.มาลี วรรณิสสร
 41. อาจารย์ พญ.จิตสุภา ตรีทิพย์สถิตย์
 42. อาจารย์ พญ.คณาพร ปราชญ์นิวัฒน์
 43. อาจารย์ นพ.คมกริช จ่างแก้ว

ที่อยู่

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

โทร. 0 2419 6468,
โทรสาร 0 2419 6470