วิจัย

นวัตกรรม

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ดำเนินการต่อยอดงานวิจัยหลายชิ้น สู่ผลงานที่เป็นนวัตกรรมทางด้านปรสิตวิทยาทางการแพทย์มากมาย ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็ว

ไมโครฟลูอิดิคสำหรับการตรวจหาพยาธิฟิลาเรีย

ชุดตรวจหาและวัดปริมาณสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันในตัวอย่าง

อุปกรณ์ดักฝุ่น (Dust Trap)

อุปกรณ์เก็บกักสิ่งมีชีวิต (Siriraj Chamber) สำหรับใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับไรฝุ่น

เครื่องให้เลือดยุงแบบอัตโนมัติ

อุปกรณ์เพาะเลี้ยงยุงอัตโนมัติ

ชุดตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิปอดหนูแบบรวดเร็ว (Ac-DIGFA)

ชุดตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิปอดหนูแบบรวดเร็ว (Ac-QuickDx)

นอกจากนี้ ยังมีการจดสิทธิบัตรและขึ้นทะเบียนความลับทางการค้าอีกหลายรายการ เช่น

  1. การผลิตสารสกัดหยาบจากแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกาที่เป็นตัวเต็มวัยทั้งตัว
  2. การผลิตสารสกัดหยาบจากเชื้อราชนิด Cladosporium
  3. กรรมวิธีการผลิตน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้จากขนสุนัขและแมว
  4. กรรมวิธีการเตรียมวัคซีนโรคภูมิแพ้แมลงสาบชนิดหยอดจมูกที่เตรียมจากสารก่อภูมิแพ้สำคัญจากแมลงสาบชนิดเดียว หรือ ชนิดรวม โดยใช้ลิโพโซมที่มีประจุบวกเป็นระบบนำส่งวัคซีนและแอดจูแวนท์
  5. กรรมวิธีสกัดสารก่อภูมิแพ้สำหรับวัคซีนโรคภูมิแพ้ไรฝุ่น
  6. สูตรอาหารเพาะเลี้ยงไรฝุ่น
  7. สูตรน้ำมันหอมระเหยกำจัดไรฝุ่น

ที่อยู่

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

โทร. 0 2419 6468,
โทรสาร 0 2419 6470