การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ สำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการทางคลินิก ประจำปี 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ สำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการทางคลินิก ประจำปี 2562
เรื่อง “การสร้าง safety culture ด้วย Situation awareness & decision making”
เวลา 08.15 – 15.45 น. ณ ห้องประชุม 202-204 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2

08.15 – 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 – 09.15 น. พิธีเปิด และ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
แยกเข้าห้องย่อย 2-3 ห้อง

09.15 – 09.45 น. Break the ice

09.45 – 10.15 น. ทำไมต้องบริหารความเสี่ยง

10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง

10.30 – 11.00 น. Non-Technical Skill for Patient Safety

11.00 – 12.00 น. ภาวะตื่นรู้สู่การตัดสินใจ Situation Awareness & Decision Making
การสร้างภาวะตื่นรู้จากเหตุการณ์: ฝึกวิเคราะห์จากสถานการณ์

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.15 น. สรุปบทเรียนช่วงเช้า

13.15 – 15.30 น. กิจกรรมกลุ่ม ภาวะตื่นรู้สู่การจัดการความเสี่ยง: เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

15.30 – 15.45 น. ซักถาม และ AAR