เยี่ยมสำรวจ/การตรวจประเมิน

การอบรม “เทคนิคการเยียมและทักษะในการเขียนผลเยี่ยม” สำหรับผู้เยี่ยมสำรวจภายในหน่วยงานสนับสนุน และปรีคลินิก ประจำปี 2562

อ่านต่อ

การอบรมเรื่อง “เทคนิคการเยียมและทักษะในการเขียนผลเยี่ยม” สำหรับผู้เยี่ยมสำรวจภายในทางคลินิก ประจำปี 2562

อ่านต่อ

การประชุมสำหรับผู้เยี่ยมสำรวจภายใน “จากนโยบายสู่การปฏิบัติในระบบงานสำ คัญเพื่อการเยี่ยมสำรวจภายใน”

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง” สำหรับทีมนำทางคลินิก และภาควิชาทางปรีคลินิก

อ่านต่อ

การอบรม “การเขียนรายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Extended Evaluation Guide)”

อ่านต่อ