ข่าวสารคุณภาพ

6. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนมิถุนายน 2565 "ความสำเร็จขององค์กร (Organization’s success)"

อ่านต่อ

5. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤษภาคม 2565 "การเข้าถึงและเข้ารับบริการของผู้ป่วยในรูปแบบ Telemedicine !!"

อ่านต่อ

4. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนเมษายน 2565 "มาตรฐาน HA ฉบับใหม่ มีอะไร update บ้างน๊อ..."

อ่านต่อ

3. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนมีนาคม2565 "ก้าวสู่วัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ DIGITAL ORGANIZATION"

อ่านต่อ

2. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกุมภาพันธ์ 2565 "ทำไม EMPATHY ถึงสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในองค์กร"

อ่านต่อ

1. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนมกราคม 2565 "กำหนดตัวชี้วัดให้ใช้ประโยชน์ได้ดี"

อ่านต่อ

11. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤศจิกายน 2564 "ทำไมต้อง Resilience & Agility ตอน 2"

อ่านต่อ

10. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนตุลาคม 2564 "ทำไมต้อง Resilience & Agility"

อ่านต่อ

12. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนธันวาคม 2564 "ศิริราช & เครื่องมือคุณภาพ เพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วย"

อ่านต่อ

12. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนธันวาคม 2563 "การทำงานแบบคล่อง เปรียว (Agile) ขององค์กรยุคใหม่ (ตอน 1)"

อ่านต่อ