ข่าวสารคุณภาพ

5. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกันยายน 2566 "วิิถีีสุขภาพดีีแบบองค์์รวมกัับการพััฒนาคุณภาพด้้านบริิการทางการแพทย์"

อ่านต่อ

6. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤศจิกายน 2566 "ภาพรวมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2566"

อ่านต่อ

4. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกรกฎาคม 2566 "การทำงานกัับชุุมชน (Working with Communities)"

อ่านต่อ

3. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤษภาคม 2566 "ทวนสารอย่างใส่ใจ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน"

อ่านต่อ

2. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนมีนาคม 2566 "ตััวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) สำคััญอย่่างไร"

อ่านต่อ

7. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกรกฎาคม 2565 "การกำกับดูแลองค์กรและการทำประโยชน์ให้สังคม (ธรรมาภิบาล) Governance and Societal Contribution"

อ่านต่อ

8. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนสิงหาคม 2565 "เสียงลูกค้าและความสำเร็จขององค์กร"

อ่านต่อ

9. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนกันยายน 2565 "ความผูกพันของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน (Patient/Customer Engagement)"

อ่านต่อ

11. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนพฤศจิกายน 2565 "การสร้้างสภาพแวดล้้อมการทำงานของบุุคลากร และความผููกพัันต่่อองค์์กร"

อ่านต่อ

12. ข่าวสารพัฒนาคุณภาพเดือนธันวาคม 2565 "ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (Process Efficiency and Effectiveness)"

อ่านต่อ