ปฏิทินกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2567 รูปแบบ MUEdPEx-A2

อ่านต่อ

การเยี่ยมยืนยัน (verify) โครงการติดดาว ประจำปี 2567

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2567 “การประยุกต์ใช้เครื่องมือ Lean สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ”

อ่านต่อ

การเตรียมพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Re-accreditation Survey) ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ครั้งที่ 3

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 1/2567 “เส้นทางแห่งความสำเร็จ: Team Good Practice และการพัฒนากระบวนการสู่การได้รับรางวัล”

อ่านต่อ

ขยายเวลาเปิดระบบ โครงการติดดาว ประจำปี 2566

อ่านต่อ

เปิด...ระบบเสนอขอรับรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2563

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 4/2566 “How to use ChatGPT and Bard for happier life in R2R”

อ่านต่อ

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567

อ่านต่อ

การขอรับรางวัลบริการภาครัฐ (เลิศรัฐ)

อ่านต่อ