มาตรฐานต่างๆ

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ Hospital and Healthcare Standards+ ฉบับที่ 5 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2565-2566 (ฉบับลิขสิทธิ์) Thailand Quality Award - รางวัลคุณภาพแห่งชาติ - TQA

อ่านต่อ

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

อ่านต่อ