การรับศึกษาดูงาน

การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพ งานจัดการความรู้ สถานแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน พ.ศ 2565 (ฉบับใหม่)

อ่านต่อ

การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม และดูงาน สำหรับบุคลากรภายนอก ฉบับที่ 20/พ.ศ. 2551

อ่านต่อ

ตัวอย่างเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อ่านต่อ