การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ สำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการทางคลินิก ครั้งที่ 7/2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ สำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการทางคลินิก ประจำปี 2562
เรื่อง “การสร้าง safety culture ด้วย Situation awareness & decision making”
เวลา 08.15 – 15.45 น. ณ ห้องประชุม 202-204 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2

08.15 – 08.30 น.  ลงทะเบียน

08.30 – 09.15 น.  พิธีเปิด และ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
                          แยกเข้าห้องย่อย 2-3 ห้อง

09.15 – 09.45 น.  Break the ice

09.45 – 10.15 น.  ทำไมต้องบริหารความเสี่ยง

10.15 – 10.30 น.  รับประทานอาหารว่าง

10.30 – 11.00 น.  Non-Technical Skill for Patient Safety

11.00 – 12.00 น.  ภาวะตื่นรู้สู่การตัดสินใจ Situation Awareness & Decision Making
                          การสร้างภาวะตื่นรู้จากเหตุการณ์: ฝึกวิเคราะห์จากสถานการณ์

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.15 น.  สรุปบทเรียนช่วงเช้า

13.15 – 15.30 น.  กิจกรรมกลุ่ม ภาวะตื่นรู้สู่การจัดการความเสี่ยง: เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
  
15.30 – 15.45 น.  ซักถาม และ AAR