ทบทวนข้อตกลง/สัญญา/คำขอการให้บริการทางห้องปฏิบัติการกับผู้รับบริการ ประจำปี 2562

ห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผังที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
รายชื่อห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิก

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

1.ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
2.ห้องปฏิบัติการโรคภูมิแพ้ฯ
3.ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาฯ
4.ห้องปฏิบัติการเวชพันธุศาสตร์

ภาควิชาตจวิทยา

5.ห้องปฏิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน

ภาควิชารังสีวิทยา

6.ห้องปฏิบัติการเคมีนิวเคลียร์

ศูนย์พิษวิทยาศิริราช

7.ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

8.ห้องปฏิบัติการหน่วยเซลล์วิทยา ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
9.ห้องปฏิบัติการโครโมโซมวินิจฉัยก่อนคลอด

ฝ่ายวิจัย

10.ห้องปฏิบัติการโครโมโซมวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
11.ห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์ 

ภาควิชาอายุรศาสตร์

12.ห้องปฏิบัติการต่อมไร้ท่อฯ
13.ห้องปฏิบัติการประสาทวิทยา
14.ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อฯ
15.ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา
16.ห้องปฏิบัติการวักกะวิทยา