ครั้งที่ 1/2560 “Lean OPD 4.0”

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 1/2560
“Lean OPD 4.0”
วันพุธที่  18  มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ  ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด