มีข่าวอยากบอก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - มีข่าวอยากบอก)
4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครสมาชิก Free Internet
วีดิทัศน์บันทึกประชุมชี้แจงโครงการจัดทำสมรรถนะตามสายอาชีพ ตำแหน่งมุ่งเป้า ปี 2565 (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564)
การเข้าปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Time) ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 กรกฏาคม 2565)
เปิดระบบ แสดงความประสงค์เข้าร่วมสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexben) ปี 2565
ขอแนะนำช่องทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและ E-Mail ของบุคลากรผ่าน Si-eHR Portal ด้วย SivWORK Browser Version
ขอประชาสัมพันธ์วิธีการเบิกจ่ายค่าจัดหาเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2565
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับขาราชการและพนักงวานรัฐวิสาหกิจ "สวัสดิการสู้ภัยโควิด"
ตัวอย่างการกรอกเอกสารบำนาญและสิทธิประโยชน์ต่างๆ กรณีเกษียณอายุ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนการศึกษาบุตร/ทุนช่วยเหลือกรณีบุตรพิการ ประจำปี 2565
สาระน่ารู้
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - สาระน่ารู้)
ขั้นตอนการขอรับเงินชดเชย กรณีครบสัญญาจ้าง พศ. พม. และ พม.เปลี่ยนประเภทการจ้าง
กิจกรรมหน่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - กิจกรรมหน่วยงาน)

รางวัลและผลงาน

ดูเพิ่มเติม

ศิริราชผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ศิริราชได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation)

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความโดดเด่นด้านปฏิบัติการ ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้รับการรับรองเป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศ” โดย WAO

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ. นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง ได้รับรางวัล DMSc Award ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.นพ.ปีติ ธุวจิตต์ ได้รับรางวัล DMSc Award ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2564

อ่านต่อ