ศิริราช รับรางวัล Healthy Organization Award ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

        วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบโล่รางวัล Healthy Organization Award 2023 จาก ศ.นพ.วินัย วนานุกูล ประธานคณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เนื่องในงาน Healthy Organization Day ซึ่งจัดโดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมด้วย ผศ.นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        ในโอกาสนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับมอบรางวัล Healthy Organization Award 2023 ครบทุกประเภทรางวัล ดังนี้
        - รางวัลผู้นำองค์กร ระดับ “ดีเด่น” ได้แก่ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
        - รางวัลทีมผู้นำสุขภาพ ระดับ “ยอดเยี่ยม” ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
        - รางวัลกระบวนการดำเนินงาน ระดับ “ยอดเยี่ยม” ได้แก่ Siriraj Healthy Together
        - รางวัลนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ระดับ“ดีเด่น”  ได้แก่ นวัตกรรมแนวคิด Siriraj Healthy Together & แอพลิเคชั่น Si V Work

        - รางวัลพิเศษ Rising Star Health Leader ได้แก่ นายธวัชชัย แซ่ลี้ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอขอบคุณเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนขับเคลื่อนองค์กรสุขภาพดีให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นส่วนหนึ่งของการชี้นำสังคมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ