รางวัลและผลงาน


ขอแสดงความยินดีแก่ นศ.พ.สิริวุฒิ ศิริพรหมสมบัติ นักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์และศึกษาจบหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ)

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.พญ.นิดา จารีมิตร ได้รับรางวัล Young Gynecologist Award

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ทันตแพทย์หญิงฉัตรแก้ว  บริบูรณ์หิรัญสาร ในโอกาสได้รับ “รางวัลศรีสง่าศรีนครินทร” ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ในโอกาสได้รับรางวัล Leadership Excellence Award

อ่านต่อ

ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ได้รับมอบ “เครื่องอิสริยาภรณ์ ปาล์ม อคาเดมิค” แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี ในโอกาสได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น ประเภทบริหาร

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. นพ.ยุทธนา อุดมพร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.ภาวิน เกษกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. พญ. กุลภา ศรีสวัสดิ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง President, Asia Pacific Association for Diabetic Limb Problems Term ปี 2023-2025

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี ๒๕๖๖

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ในโอกาสได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสมาคมฟื้นฟูโรคระบบประสาทภาคพื้นเอเชียแฟซิฟิก

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี แก่ ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล ได้รับ รางวัลแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ในด้านบริหาร

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี แก่ ศ.คลินิก ร.อ. นพ.ชลเวช ชวศิริ ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ในด้านบริการ

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถ นานา ในโอกาสได้รับเหรียญรางวัล APSR 2023

อ่านต่อ

อแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ในโอกาสที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์ ในโอกาสได้รับรางวัล "พระพลบดี" จาก กรมพลศึกษา

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.สิทธิ์ สาธรสุเมธี และ รศ. ดร.นพ.ปีติ ธุวจิตต์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2566

อ่านต่อ