รางวัลและผลงาน


ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีเเด่ รศ.ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ ได้รับทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีเเด่รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ได้รับทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีเเด่รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ นศพ.ทัตติยา วิษณุโยธิน ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลคนดีศรีมหิดล ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล ผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตรฯรางวัล ในงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล ผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตรฯรางวัล ในงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล ผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตรฯรางวัล ในงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีเเด่ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ พญ.สุจิตรา ประสานสุข ได้รับรางวัล “สมเด็จพระวันรัต” ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. เกียรติคุณ ดร.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค ผู้ได้รับรางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี ในโอกาสที่ได้รับยกย่องให้เป็น CEO แห่งปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.นพ.ทวี เลาหพันธ์ ได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลในการจัดแข่งขันงานวิจัยสำหรับนักศึกษาแพทย์ ระดับนานาชาติ (IMRC 2020)

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัล “KKU ICEM Virtual Experience 2020” Award

อ่านต่อ

บุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการบริการ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ขอแสดงควายินดีแด่ นักศึกษาเเพทย์ ชั้นปีที่ 6 ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ นางดารณี พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 สาขาการพยาบาล ภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ