รางวัลและผลงาน


ขอแสดงความยินดีกับศ.เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์ ได้รับรางวัลมหิดลทยากร

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.พิเศษ ดร.พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา ได้รับรางวัลมหิดลทยากร

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถ นานา ได้รับรางวัลมหิดลทยากร

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ได้รับรางวัลมหิดลทยากร

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.นพ.เอื้อพงศ์ จตุรธำรง ได้รับรางวัลมหิดลทยากร

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.ปฐมาวรรณ ฉิมมา ได้รับรางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ฯ

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ น.ส.ปนัดดา สระทองโน ได้รับรางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ฯ

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.นพ.พิทยา ด่านกุลชัย ได้รับรางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ฯ

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวปราณี ทองใส ฝ่ายการพยาบาลได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ทพญ.วรรณดี พลานุภาพ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ด้านสังคม(Social Award)

อ่านต่อ

ผศ.นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงศ์ รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการออกแบบอุปกรณ์การแพทย์(Medical Product Design)

อ่านต่อ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก รับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

อ่านต่อ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อภิชาติ สิงคาลวณิช รับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

อ่านต่อ

ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

ผศ.ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

อ่านต่อ

รศ.พญ.ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์ รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

อ่านต่อ

อาจารย์ดีเด่นรางวัลทุน “เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี”

อ่านต่อ

รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2559

อ่านต่อ

รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2559

อ่านต่อ