เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

งานวิชาการ มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูง รับผิดชอบสนับสนุนพันธกิจด้านวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พันธกิจ

Mission

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณด้านวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

งานวิชาการ สำนักงานคณบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุน เพื่อช่วยในการทำตำแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนการให้ทุนไปศึกษา  นำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ การจัดทำตำรา และจัดอบรม ประชุมสัมนาทางวิชาการต่างๆ 

งานวิชาการ สำนักงานคณบดี
Academics Affairs Office

ห้อง 207-8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
โทรศัพท์: 0 2419 2673-8
โทรสาร: 0 2411 0593
E-mail: siaao@mahidol.ac.th